Profesjonalna Ocena Motoryki Ciała


– określa szczegółowy proces badania manualno – terapeutycznego w odniesieniu do ruchu i statyczno-dynamicznych czynności wykonywanych przez osobę poddawaną badaniu.


Pierwszym etapem oceny/badania jest analiza postawy ciała. Fizjoterapeuta/terapeuta manualny obserwując poszczególne części ciała, a więc właśnie: punkty kostne, napięcia mięśniowe oraz skórne, analizuje je pod kątem możliwych odchyleń od układu prawidłowego. Jest to z pewnością punkt wyjścia do badania aktywnego – czyli oceny motoryki ciała.


Na potrzeby fizjoterapii nie jest konieczne ocenianie wszystkich parametrów sprawności układu ruchu oddzielnie, a więc: siły, wytrzymałości, gibkości i szybkości. Kluczowy parametr na którym skupiamy się w ocenie fizjoterapeutycznej to właśnie koordynacja poszczególnych części ciała w ruchu i statyce.


Drugim etapem diagnostyki jest wykonanie prostych i złożonych zadań statyczno-dynamicznych w których oceniamy samo wykonanie jak również co ważniejsze – jakość ruchu/zadania. W ocenie motoryki ciała jakość jest szczególnie istotnym elementem, gdyż pokazuje rzeczywisty stan kontroli motorycznej, czyli funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego w korelacji do aparatu stawowo-więzadłowo-mięśniowego.


Trzecim etapem poddawanym szczegółowej analizie jest proces badania manualnego przeprowadzany przez terapeutę i dotyczy: stawów, więzadeł, ścięgien, mięśni, struktur
neuralnych, a także wisceralnych jeśli zachodzi taka potrzeba. Powyższe badanie pozwala na wykrycie restrykcji w układzie ruchu, które w sposób bezpośredni wpływają na wykonanie danego zadania, bądź też na jego jakość. Jeśli dojdzie do wykrycia restrykcji – jest ona w procesie terapii niwelowana przez określone zadania manualno-terapeutyczne.Czwartym i ostatnim etapem jest opracowanie planu treningowo-terapeutycznego, aby wpłynąć na poprawę motoryki ciała pacjenta/zawodnika/osoby poddawanej terapii. Na tym etapie oceniane są postępy w trakcie całego procesu – oceny/poprawy motoryki ciała. Dodatkowo prognozowany jest czas uzyskania określonych umiejętności motorycznych.


Do zadań które są diagnozowane podczas Oceny Motoryki Ciała należą:

 

1. Przysiad

pozwala na ocenę ruchomości stawów w obrębie kończyn dolnych oraz zachowanie się całej postawy ciała we wszystkich płaszczyznach, a szczególnie płaszczyźnie strzałkowej.


Badania odnoszące się do wpływu Fizjoterapii na wykorzystywanie odpowiedniej aktywności mięśniowej podczas przysiadu:2. Stanie na jednej nodze

– pozwala na ocenę stabilności kończyny dolnej podporowej oraz zachowanie drugiej kończyny w ruchu. Dodatkowo istnieje możliwość obserwacji zachowania miednicy i tułowia w przestrzeni.


Badania, które pokazują jak wpływa fizjoterapia na poprawę motoryki podczas tej czynności:


3. Stanie na jednej nodze z ugiętym i wyprostowanym stawem kolanowym:

– Pozwala na ocenę kontroli motorycznej w obrębie kończyn dolnych oraz analizę możliwości utrzymania prawidłowej osi kończyny dolnej podporowej.


Badania pokazujące zastosowanie stania na jednej kończynie dolnej to:


4. Podskok –

pozwala na ocenę zachowania środka ciężkości nad płaszczyzną poparcia podczas wyskoku, a także na ocenę dynamiki i kontroli skoku.

Badania, które pokazują zastosowanie wyskoku w treningu i ocenie motoryki:


5 Podciągnięcie na drążku –

pozwala na ocenę siły mięśni obręczy kończyn górnych, a także zachowanie całego ciała podczas tego ruchu.

Badania, które pokazują zastosowanie podciągania na drążku podczas treningu i badania to:


6. Wykonanie pompki:

– jest to zadanie pozwalające na ocenę siły oraz aktywności mięśni kończyn górnych wraz z aktywnością tułowia. W zadaniu tym ocenie podlega stabilność łopatek i obręczy barkowej, a także utrzymanie całościowej osi ciała.

Do badań pokazujących wagę i zasadność badania/treningu z wykorzystaniem pompek należą:

 

7. Uniesienie obciążenia nad głowę-

Pozwala na ocenę zachowania całego ciała nad płaszczyzną podparcia oraz umożliwia analizę aktywności mięśni tułowi i obręczy barkowej.

Badanie, które odnoszą się do pozytywnego zastosowania tego testu to:

W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji/problemów przedstawionych powyżej  proces badania fizjoterapeutycznego/manualno-terapeutycznego prowadzony w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT.

 
 
 

Do poszczególnych etapów i zagadnień zamieszczonych w nagłówkach możemy zaliczyć:

 

1. Anamneza (Wywiad) – Rehabilitacja Katowice

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu  pacjenta/osoby uprawiającej sport poddawanej badaniu. Właśnie dlatego fizjoterapeuta katowice w odniesieniu do dziedziny medycyny jaką jest Rehabilitacja Katowice, poprzez informacje otrzymywane od pacjenta, klasyfikuje strukturę mogącą stanowić źródło problemu, a także dolegliwości bólowych. To właśnie te dolegliwości są bezpośrednio powiązane ze zdolnościami motorycznymi badanej osoby. W związku z tym, struktura ta może również często być źródłem innych objawów o wysiłkowym charakterze tj. skurcze oraz drżenia.

Informacje, które są pozyskiwane przez specjalistę – (Katowice Fizjoterapeuta) w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice dotyczą: aktualnego stanu zdrowia i kondycji ogólnoustrojowej pacjenta. Kluczowe są również informacje dotyczące  historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej.

Właśnie dlatego odpowiednio przeprowadzony wywiad w gabinecie, który podczas procesu jakim jest katowice fizjoterapia pozwala na szybkie i skuteczne leczenie. Godnym uwagi jest  również wprowadzenie technik terapeutycznych takich jak: terapia manualna katowice oraz masaż katowice już na pierwszym spotkaniu, gdyż umożliwia to jak najszybsze uzyskanie pozytywnych efektów leczenia.

Wywiad stanowi zawsze integralną i często najważniejszą część procesu. Pozwala on na szybkie usystematyzowanie informacji pozyskiwanych od pacjenta, a co za tym idzie przyśpieszenie całego procesu terapii.

 

2. Obserwacja ciała pacjenta – Rehabilitacja Katowice

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Z tego powodu Rehabilitacja Katowice obejmuje analizą diagnostyczną: płaszczyznę czołową, strzałkową i poprzeczną ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). Niewątpliwie terapeuta manualny analizując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w ich ułożenie w przestrzeni jest w stanie uzyskać wiele cennych informacji terapeutycznych od pacjenta.

Rehabilitacja Katowice prywatnie będzie z pewnością różnić się od standardowych ćwiczeń i zajęć ambulatoryjnych. Różnica ta będzie wyznaczona i odzwierciedlona poprzez jakość i nowatorskie techniki diagnozy i terapii. Dodatkowo w procesie jakim jest Terapia Manualna Katowice ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała pacjenta.  Bezsprzecznie informacje uzyskiwane na tym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania przedmiotowego. Jest to badanie cielesne prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice.

 

3. Badanie ruchów aktywnych – Rehabilitacja Katowice

obejmuje obserwację zakresów ruchu pacjenta wykonywanych podczas tego właśnie badania.  To właśnie te obserwowane ruchy wprowadzane są w: obrębie kończyn, tułowia oraz głowy.

Na pierwszym etapie w procesie badania i terapii, która może uwzględniać: Masaż Kręgosłupa Katowice, Terapia Manualna Katowice oraz Masaż Katowice analizuje się wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu.  W dalszej kolejności fizjoterapeuta katowice – jako specjalista od badania układu mięśniowo-stawowego ocenia ruch pod względem ilościowym, a więc to czy zakres danego ruchu: zgięcia, wyprostu, rotacji, przywiedzenia i odwiedzenia występuje w zakresie prawidłowym. Badaniem jakościowym z kolei jest badanie w którym oceniana jest płynność ruchu oraz występowanie drżeń mięśniowych, a także dźwięków stawowych.

Ja wynika z powyższego tekstu proces zawierający również  terapię, którą jest – masaż katowice oraz terapia manualna katowice działanie swoje opiera zawsze na wysokiej jakości terapii i badania. To właśnie takie podejście pozwala na uzyskiwanie znacznych i szybkich efektów terapeutycznych.

 

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych – Rehabilitacja Katowice

Masaż Katowice opinie – jest zagadnieniem, które zawiera analizę jakości terapii prowadzonej w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii. Dodatkowo na tym etapie badania manualno-terapeutycznego to właśnie terapeuta wykonuje ruchy za pacjenta, a więc ruchy  całkowicie bierne. Sytuacja ta możliwa jest poprzez wykorzystanie  aktywności mięśniowej fizjoterapeuty.

Rehabilitacja dzieci Katowice również może stanowić istotną kwestię w korelacji do tego etapu badania. Terapeuta prowadzi ruch za pacjenta w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. Jednocześnie należy zauważyć, że ruchy te mają za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu oraz wykazać: czy ruch ten występuje lub nie występuje. Pozwalają również  na ocenę tzw. oporu końcowego w końcowej fazie ruchu: opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający, pusty.

Reasumując, Rehabilitacja Katowice na tym etapie badania stanowi z pewnością proces pozwalający na uzyskanie informacji potrzebnych na kolejnych etapach, które to właśnie wdrażają techniki terapeutyczne.

 

5. Badanie ruchów translatorycznych/akcesorycznych – Rehabilitacja Katowice

w procesie patofizjologicznym odnoszącym się do motoryki ciała, którym jest dyskopatia katowice, badanie to stanowi szczegółową ocenę ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Jednoznacznie do przesunięć tych możemy zaliczyć: ślizg oraz toczenia. Oba z przedstawionych komponentów badania stanowią przedmiot procesu terapeutycznego jakim jest Rehabilitacja Katowice. Proces ten z pewnością może być zaliczony do zagadnienia związanego z pojęciem – poradnia leczenia bólu katowice.

 

W związku z powyższym:

 

Ślizg jest to ruch odbywający się równolegle do drugiej powierzchni stawowej. W tym właśnie ruchu jeden określony punkt jednej powierzchni stawowej napotyka coraz to nowe punkty drugiej powierzchni stawowej. Na przykład, łatwo ten właśnie ruch wyobrazić sobie myśląc o ślizganiu się na lodzie. Przykładowo: stabilny but napotyka coraz to nowe punkty na lodowisku. Mówimy wówczas o ruchu translatorycznym, a więc ślizgu.

 

Z kolei drugim ruchem zachodzącym wewnątrz stawu, a który poddawany jest również ocenie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice – jest ruch toczenia. To właśnie ten ruch sprawia, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nowe punkty jednej powierzchni stawowej napotykają coraz to nowsze punkty drugiej powierzchni. Dokładnie w tej sytuacji możemy sobie wyobrazić toczącą się kulę śnieżną po trawie. Mówimy wówczas o ruchu toczenia.

 

Powyższe ruchy i ich analiza w procesie, którym jest rehabilitacja katowice prywatnie stanowi podstawę do  wyznaczenia kierunku mobilizacji stawu/stawów. Umożliwiają one również wykorzystanie innych metod fizjoterapeutycznych: terapia przeciwbólowa, terapia stymulująca, terapia stabilizacyjna, masaż leczniczy katowice.

 

 

Podsumowując powyższy tekst, proces jakim jest Rehabilitacja Katowice zawiera w sobie badanie stawów głównie poprzez ruch, którym jest ruch translatoryczny. Rehabilitant Katowice badając pacjenta programuje dobór  technik leczniczych. Ruch, który został omówiony powyżej pozwala więc na ocenę pojawiających się oporów stawowych w korelacji do napięcia mięśniowego występującego podczas badania oraz bólu. Oczywiście  jeśli takowy wystąpi u pacjenta podczas badania.

 

 

6. Badania struktur neuralnych – Rehabilitacja Katowice

Fizjoterapeuta Katowice na tym etapie badania ocenia centralny i obwodowy system nerwowy. To właśnie to badanie jest przeprowadzane w sytuacji, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne. Z pewnością do analizowanych objawów w placówce, którą właśnie jest – gabinet rehabilitacji katowice należą:

 

 

1. pozytywne objawy neurologiczne powstające w układzie nerwowym:  tj. ból palący, elektryzujący, strunowy

2. objawy neurologiczne  negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.

 

 

Następnie badanie to bardzo często prowadzone przez specjalistę – (katowice fizjoterapeuta) rozszerzone zostaje o testy mechanosensytywne. To właśnie to badanie ma na celu wprowadzić dane struktury neuralne pacjenta w napięcie mechaniczne, które może i ma wywołać określone objawy pacjenta. Dla potrzeb dalszego badania i terapii szczególnie istotne będą objawy z którymi zgłosił się do placówki, którą jest rzeczywiście gabinet rehabilitacji katowice.

W odniesieniu do powyższego procesu, badanie mechanosensytywne pozwala na wykluczenie, bądź potwierdzenie obciążenia wynikającego z mechanicznego drażnienia systemu nerwowego.

Jednoznacznie więc, stanowi ono niezwykle cenną informację, będącą podstawą do terapii przy wykorzystaniu procesu jakim jest Fizjoterapia Katowice. Z tego powodu badanie powinno być niejednokrotnie rozszerzone o konsultację z innymi specjalistami: neurologiem, neurochirurgiem. Szczególnie jest to istotne, gdy mamy do czynienia z wystąpieniem objawów negatywnych. W nawiązaniu do tej konsultacji decyzja powinna zostać sprawnie i bez zastanowienia podjęta w trakcie lub po badaniu, gdyż często pozwala znacząco zniwelować możliwe do wystąpienia skutki i komplikacje problemu.

Podsumowując: łatwo można się zorientować, że gabinet fizjoterapii katowice jest z pewnością miejscem, gdzie warto udać się na badanie specjalistyczne i uzyskać fachową pomoc.

 

7. Badanie dodatkowe – Rehabilitacja Katowice

Niewątpliwie ten etap badania, jakim jest – Rehabilitacja Katowice Prywatnie – jest  częścią procesu w którym badaniu poddawane są struktury wisceralne/naczyniowe. Jest to badanie pokazujące sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych. Następnie zagadnienie, którym jest  – Terapia Manualna Katowice- zawiera w sobie testy, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.

To właśnie te testy są prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice i polegają na wprowadzeniu dodatkowego napięcia w obrębie tętnic lub żył pacjenta. To właśnie fizjoterapeuta katowice poprzez odpowiednie ustawienie kończyn/kończyny lub też całego ciała analizuje powyższe testy pod kątem zgłaszanego problemu. Następnie uzyskane informacje pozwalają określić czy te dodatkowe siły powodują pojawienie się objawów czy też nie.

Drugim z kolei badaniem jest badanie struktur wisceralnych i odnosi się do badania narządów i organów. To właśnie ono pozwala na ocenę wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy. Sprawdzane jest więc czy palpacyjne obciążenie tych struktur wywoła objawy, bądź też nie.

 

Z pewnością, fizjoterapeuta w procesie, którym jest Rehabilitacja Katowice musi wykluczyć czy zgłaszane objawy są przedmiotem działania rehabilitanta czy też nie. Masaż Kręgosłupa Katowice oraz Terapia Manualna Katowice może stanowić cenny element terapeutyczny. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność skonsultowania pacjenta z innymi specjalistami: kardiolog, gastrolog, nefrolog, internista itp. Decyzja o kontakcie i konieczności rozszerzenia diagnostyki należy do terapeuty.

 

 

8. Wstępna terapia – Rehabilitacja Katowice

Z pewnością wstępna terapia w procesie jakim jest Rehabilitacja Katowice  stanowi kolejny istotny etap podczas którego terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne (lecznicze). Do tych technik możemy zaliczyć przede wszystkim:

 

1. zabiegi przeciwbólowe, do których należy masaż katowice, a więc techniki podczas których fizjoterapeuta pobudzając odpowiednie mechanoreceptory hamuje ból w strukturze, która stanowi źródło problemu

2. zabiegi odciążające – techniki mające na celu zmniejszyć obciążenie danej struktury, np. zmniejszenie obciążenia powięziowego wpływającego na mięśnie, wykonywanych przez specjalistę – fizjoterapeuta katowice

3. zabiegi stabilizujące – poprawiające stabilność stawu i mające na celu zniwelować ból będący następstwem występującej niestabilności stawowej

4. zabiegi mobilizujące – uruchamiające staw do pracy w większym zakresie ruchu poprzez pobudzenie torebki stawowej i więzadeł w krańcowym zakresie ograniczenia

5. zabiegi stymulujące – mające na celu pobudzić określone komórki do pracy, wykorzystywane w schorzeniach takich jak dyskopatia katowice

 

 

Reasumując, masaż katowice opinie jest zagadnieniem pozwalającym ocenić jakość terapii prowadzoną w CNF. Dobór technik dostosowuje zawsze terapeuta na podstawie przeprowadzonego badania w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice. Wszystkie techniki terapeutyczne w zdecydowanej większości dobierane są na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego, a więc badania korelacji omawianego ślizgu do toczenia.

 

 

9. Ocena rezultatów terapeutycznych – Rehabilitacja Katowice

jest kolejnym etapem całościowego cyklu badania w procesie jakim jest również Rehabilitacja dzieci Katowice, jeśli ocena będzie obejmować pacjentów od urodzenia do 18 roku życia . Właśnie dzięki temu etapowi Terapia Manualna Katowice wykorzystuje analogicznie do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) pojedynczy test / testy mające na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian tych możemy zaliczyć:

 

 

1. zmniejszenie/zwiększenie bólu,

2. poprawa/ograniczenie ruchu,

3. poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów.

 

 

W dalszej kolejności wszystkie zebrane informacje, nawet jeśli są informacjami negatywnymi (przyniosły chwilowe pogorszenie objawów) stanowią bazę do po dalszego planowania procesu terapeutycznego.  Jest to proces prowadzony w placówce – gabinet fizjoterapii katowice. Ten właśnie etap badania ma na celu zmodyfikować dobrane techniki terapeutyczne w taki sposób, aby poprawić stan pacjenta. W tym przypadku pacjenta obciążonego pod kątem motorycznym. Poradnia leczenia bólu Katowice – jest zagadnieniem, które może opisać wpływ tego etapu na ból. Ból ten często będzie towarzyszył różnorodnym procesom patofizjologicznym obejmującym struktury stawowo-mięśniowe. Dyskopatia Katowice – jest dobrym przykładem takiego obciążenia i może również zostać tutaj uwzględniona.

 

10. Opracowanie zadania domowego – Rehabilitacja Katowice

Katowice rehabilitacja na tym etapie procesu terapeutycznego poprzez wykorzystanie pracy i terapii tj: masaż leczniczy katowice oraz terapia manualna katowice, opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu.  To właśnie te zadania mają utrzymać i przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. Z pewnością to właśnie dlatego zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę powstania problemu,  który pacjent zgłasza.

 

Bezsprzecznie indywidualnie dobrane zadanie wykorzystywane jest zawsze do  podtrzymanie  i utrwalenia efektów uzyskiwanych w placówce – gabinet fizjoterapii katowice. Wykorzystywane jest również  do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. Z tego powodu zadanie  to powinno być wykonywane systematycznie, gdyż stanowi integralny element terapii i to właśnie on pozwala na znacznie szybsze uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

 

11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii/terapii manualnej

Fizjoterapeuta Katowice na tym etapie procesu informuje pacjenta i przedstawia mu zagadnienia o problemie/dysfunkcji.  To z pewnością jest finalny etap badania na którym poruszana jest również kwestia o zaawansowaniu zmian, które spowodowały wystąpienie u pacjenta  niepożądanych objawów neurologicznych o różnej postaci i nasileniu. Następnie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice, ustalany jest wspólnie z pacjentem dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność i celowość. Oczywiście, jeśli takowa jest wymagana.

W uproszczeniu: Po pierwszej wizycie pacjent powinien zawsze posiadać informację: co się z nim dziej? dlaczego coś jest robione? jak to jest robione? czy i kiedy zostanie osiągnięcie? Klucz do efektywnej pracy to zrozumienie problemu, który został określony w procesie jakim jest Rehabilitacja Katowice Prywatnie. Następnie dzięki Fizjoterapii możliwe jest zmierzenie się z nim (problemem/bólem) poprzez odpowiednie działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

Podsumowanie procesu jakim jest Fizjoterapia Katowice prowadzonego w placówce – Gabinet Fizjoterapii Katowice:

 

Podsumowując, w procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Właśnie z tego powodu badanie może i często zmienia się, w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta, który niejednokrotnie nie pozwala na wykonanie i przeprowadzenie pełnego/całościowego . Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów należy do terapeuty.

Zadzwoń