W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji neurologicznych proces badania fizjoterapeutycznego/manualno-terapeutycznego prowadzony w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT.

 
 
 

Proces jakim jest Fizjoterapia Katowice wyróżnia następujące etapy badania i terapii w stosunku do pacjentów obciążonych problemami neurologicznymi:

 

1. Anamneza (Wywiad)

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu neurologicznego u pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Właśnie dla tego dziedzina jaką jest Katowice fizjoterapia poprzez informacje otrzymywane od pacjenta klasyfikuje strukturę mogącą stanowić źródło problemu/dolegliwości bólowych. W związku z tym może również czasami być źródłem innych objawów o charakterze neurologicznym.

Informacje, które są pozyskiwane w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice dotyczą: aktualnego stanu zdrowia i kondycji ogólnoustrojowej pacjenta. Kluczowe również są informacje dotyczące  historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej. Właśnie dlatego odpowiednio przeprowadzony wywiad w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice pozwala na szybkie i skuteczne leczenie. Godnym uwagi jest również wprowadzenie technik terapeutycznych już na pierwszym spotkaniu, gdyż umożliwia szybkie uzyskanie pozytywnych efektów leczniczych.

Wywiad stanowi zawsze integralną i często najważniejszą część procesu. Pozwala on na szybkie usystematyzowanie informacji pozyskiwanych od pacjenta, a co za tym idzie przyśpieszenie całego procesu terapii.

2. Obserwacja ciała pacjenta

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Z tego powodu Fizjoterapia Katowice obejmuje analizą diagnostyczną: płaszczyznę czołową, strzałkową i poprzeczną ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). Niewątpliwie terapeuta manulany analizując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w ułożenie ich w przestrzeni jest wstanie uzyskać wiele informacji od pacjenta.

Dodatkowo ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała pacjenta.  Bezsprzecznie informacje uzyskiwane na tym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania przedmiotowego. Jest to badanie cielesne prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice.

3. Badanie ruchów aktywnych

obejmuje obserwację zakresów ruchu pacjenta wykonywanych podczas tego właśnie badania.  To właśnie te obserwowane ruchy wprowadzane są w: obrębie kończyn, tułowia oraz głowy.

Pierwszym etapem w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice analizuje także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu.  W dalszej kolejności Fizjoterapia Katowice ocenia ruch pod względem ilościowym, a więc czy zakres danego ruchu: zgięcia, wyprostu, rotacji, przywiedzenia i odwiedzenia występuje w zakresie prawidłowym. Badaniem jakościowym z kolei jest badanie w którym oceniana jest płynność ruchu oraz występowanie drżeń mięśniowych, dźwięków stawowych.

Jak wynika z powyższego tekstu gabinet fizjoterapii katowice swoją pracę opiera zawsze na wysokiej jakości terapii i badania. To właśnie takie podejście pozwala na uzyskiwanie znacznych i szybkich efektów terapeutycznych.

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych

Katowice fizjoterapia – stanowi całościowy proces i zawiera kompleksowe badanie manualno-terapeutyczne. W ruchach pasywnych to właśnie terapeuta wykonuje ruchy za pacjenta, a więc ruchy  całkowicie biernie. Sytuacja ta możliwa jest poprzez wykorzystanie  aktywności jedynie mięśni fizjoterapeuty. Terapeuta prowadzi ruch za pacjenta w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. Dodatkowo należy zauważyć, że ruchy te mają za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu oraz wykazać: czy ruch ten występuje lub nie występuje. Ruchy te pozwalają również  na ocenę tzw. oporu końcowego w końcowej fazie ruchu: opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający, pusty.

Reasumując, Fizjoterapia Katowice w odniesieniu do etapu badania stanowi z pewnością proces pozwalający na uzyskanie informacji potrzebnych na kolejnych poziomach diagnostycznych, które to właśnie wdrażają techniki terapeutyczne.

5. Badanie ruchów translatorycznych/akcesorycznych

jest szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Jednoznacznie do przesunięć tych możemy zaliczyć: ślizg oraz toczenia. Oba z przedstawionych komponentów badania stanowią przedmiot procesu terapeutycznego jakim jest Fizjoterapia Katowice.

W związku z powyższym:

Ślizg jest to ruch odbywający się równolegle do drugiej powierzchni stawowej. W tym właśnie ruchu jeden określony punkt jednej powierzchni stawowej napotyka coraz to nowe punkty drugiej powierzchni stawowej. Na przykład, łatwo ten właśnie przykład wyobrazić sobie myśląc o ślizganiu się na lodzie. Przykładowo: stabilny but napotyka coraz to nowe punkty na lodowisku. Mówimy wówczas o ruchu translatorycznym, a więc ślizgu.

Z kolei drugim ruchem zachodzącym wewnątrz stawu, a który poddawany jest również ocenie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice – jest ruch toczenia. To właśnie ruch ten sprawia, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nowe punkty jednej powierzchni stawowej napotykają coraz to nowsze punkty drugiej powierzchni. To właśnie w tej sytuacji możemy sobie wyobrazić toczącą się kulę śnieżną po trawie. Mówimy wówczas o ruchu toczenia.

Powyższe ruchy i ich analiza w ośrodku, którym jest gabinet rehabilitacji katowice stanowią podstawę do  wyznaczenia kierunku mobilizacji stawu/stawów. Umożliwiają one również wykorzystanie innych metod fizjoterapeutycznych: terapia przeciwbólowa, terapia stymulująca, terapia stabilizacyjna.

Podsumowując powyższy tekst, proces jakim jest Fizjoterapia Katowice prowadzi badanie głównie poprzez ruch, którym jest ruch translatoryczny. Terapeuta badając pacjenta programuje dobór  technik leczniczych. Ruch, który został omówiony powyżej pozwala więc ocenić pojawianie się oporów stawowych w korelacji do napięcia mięśniowego występującego podczas badania oraz bólu. Oczywiście  jeśli takowy wystąpi u pacjenta podczas badania.

6. Badania struktur neuralnych

Katowice fizjoterapia na tym etapie badania ocenia centralny i obwodowy system nerwowy. To właśnie to badanie jest przeprowadzane w przypadku, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne. Z pewnością do analizowanych objawów w placówce, którą właśnie jest – gabinet rehabilitacji katowice należą:

1. pozytywne objawy neurologiczne powstające w układzie nerwowym:  tj. ból palący, elektryzujący, strunowy

2. objawy neurologiczne  negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.

Następnie badanie to bardzo często w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice rozszerzone zostaje o testy mechanosensytywne. To właśnie ta ocena ma na celu wprowadzić dane struktury neuralne pacjenta w napięcie mechaniczne, które może  wywołać określone objawy pacjenta. Dla potrzeb dalszej diagnozy i terapii szczególnie istotne będą objawy z którymi zgłosił się do placówki, którą jest właśnie  gabinet rehabilitacji katowice.

W odniesieniu do powyższego procesu, badanie mechanosensytywne pozwala na wykluczenie, bądź potwierdzenie obciążenia wynikającego z mechanicznego drażnienia systemu nerwowego. Jednoznacznie więc, stanowi ono niezwykle cenną informację, będącą podstawą do terapii przy wykorzystaniu procesu jakim jest Fizjoterapia Katowice. Z tego powodu badanie powinno być niejednokrotnie rozszerzone o konsultację z innymi specjalistami: neurologiem, neurochirurgiem. Szczególnie jest to istotne, gdy mamy do czynienia z wystąpieniem objawów negatywnych. W nawiązaniu do tej konsultacji decyzja powinna zostać sprawnie i bez zastanowienia podjęta w trakcie lub po ocenie, gdyż często pozwala znacząco zniwelować możliwe do wystąpienia skutki i komplikacje problemu.

Podsumowując: łatwo można się zorientować, że gabinet fizjoterapii katowice jest z pewnością miejscem, gdzie warto udać się na badanie specjalistyczne i uzyskać fachową pomoc.

7. Badanie dodatkowe

Niewątpliwie ten etap i cykl badania, jakim jest – Katowice fizjoterapia – jest procesem w którym badaniu poddawane są struktury wisceralne/naczyniowe. Jest to więc diagnostyka pokazująca sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych. Następnie terapeuta wykonuje testy, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.

To właśnie te testy są prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice i polegają na wprowadzeniu dodatkowego napięcia w obrębie tętnic lub żył pacjenta. Terapeuta poprzez odpowiednie ustawienie kończyn/kończyny lub też całego ciała analizuje powyższe testy pod kątem zgłaszanego problemu. Następnie uzyskane informacje pozwalają określić czy te dodatkowe siły powodują pojawienie się objawów czy też nie.

Drugim z kolei badaniem jest badanie struktur wisceralnych i odnosi się do badania narządów i organów. To właśnie ono pozwala na ocenę wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy. Sprawdzane jest więc czy palpacyjne obciążenie tych struktur wywoła objawy, bądź też nie.

Z pewnością, fizjoterapeuta w procesie, którym jest Fizjoterapia Katowice musi wykluczyć czy zgłaszane objawy są przedmiotem działania rehabilitanta czy też nie. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność skonsultowania pacjenta z innymi specjalistami: kardiolog, gastrolog, nefrolog, internista itp.

8. Wstępna terapia

Wstępna terapia w procesie jakim jest Katowice Fizjoterapia stanowi kolejny istotny etap podczas którego terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne (lecznicze). Do tych technik możemy zaliczyć przede wszystkim:

1. przeciwbólowe, a więc techniki podczas których fizjoterapeuta pobudzając odpowiednie mechanoreceptory hamuje ból w strukturze, która stanowi źródło problemu

2. odciążające – techniki mające na celu zmniejszyć obciążenie danej struktury, np. zmniejszenie obciążenia powięziowego wpływającego na mięśnie

3. stabilizujące – poprawiające stabilność stawu i mające na celu zniwelować ból będący następstwem występującej niestabilności stawowej

4. mobilizujące – uruchamiające staw do pracy w większym zakresie ruchu poprzez pobudzenie torebki stawowej i więzadeł w krańcowym zakresie ograniczenia

5. stymulujące – mające na celu pobudzić określone komórki do pracy,

Reasumując, dobór technik dostosowuje zawsze terapeuta na podstawie przeprowadzonego badania w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice. Wszystkie techniki terapeutyczne w zdecydowanej większości dobierane są na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego, a więc badania korelacji omawianego ślizgu do toczenia.

9. Ocena rezultatów terapeutycznych:

jest kolejnym etapem całościowego cyklu diagnostycznego w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice. Właśnie dzięki temu etapowi terapeuta manulany wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) pojedynczy test / testy mające na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian tych możemy zaliczyć:

1. zmniejszenie/zwiększenie bólu,

2. poprawa/ograniczenie ruchu,

3. poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów.

W dalszej kolejności wszystkie zebrane informacje, nawet jeśli są informacjami negatywnymi (przyniosły chwilowe pogorszenie objawów) stanowią bazę do po dalszego planowania procesu terapeutycznego.  Jest to proces prowadzony w placówce – gabinet fizjoterapii katowice. Ten właśnie etap badania ma na celu zmodyfikować dobrane techniki terapeutyczne w taki sposób, aby poprawić stan pacjenta. W tym przypadku pacjenta obciążonego neurologicznie.

10. Opracowanie zadania domowego

Katowice fizjoterapia w odniesieniu do procesu terapeutycznego poprzez wykorzystanie pracy fizjoterapeuty opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu.  To właśnie te zadania mają utrzymać i przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. Z pewnością to właśnie dlatego zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę powstania problemu neurologicznego, który pacjent zgłasza.

Bezsprzecznie indywidualnie dobrane zadanie wykorzystywane jest zawsze do  podtrzymanie  i utrwalenia efektów uzyskiwanych w placówce – gabinet fizjoterapii katowice. Wykorzystywane jest również  do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. Z tego powodu zadanie  to powinno być wykonywane systematycznie, gdyż stanowi integralny element terapii i to właśnie on pozwala na znacznie szybsze uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

 

11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii/terapii manualnej

Fizjoterapia Katowice na tym poziomie diagnostycznego procesu informuje pacjenta i przedstawia mu zagadnienia o problemie/dysfunkcji.  To z pewnością jest finalny etap badania na którym poruszana jest również kwestia o zaawansowaniu zmian, które spowodowały wystąpienie u pacjenta  niepożądanych objawów neurologicznych o różnej postaci i nasileniu. Następnie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice, ustalany jest wspólnie z pacjentem dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność i celowość. Oczywiście, jeśli takowa jest wymagana.

W uproszczeniu: Po pierwszej wizycie pacjent powinien zawsze posiadać informację: co się z nim dziej? dlaczego coś jest robione? jak to jest robione? czy i kiedy zostanie osiągnięcie? Klucz do efektywnej pracy to zrozumienie problemu, który został określony w procesie jakim jest Fizjoterapia Katowice. Następnie dzięki Fizjoterapii możliwe jest zmierzenie się z nim poprzez odpowiednie działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

Podsumowanie procesu jakim jest Fizjoterapia Katowice prowadzonego w placówce – Gabinet Fizjoterapii Katowice:

 

Podsumowując, w procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Właśnie z tego powodu badanie może i często zmienia się, w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta, który niejednokrotnie nie pozwala na wykonanie i przeprowadzenie pełnego/całościowego . Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów należy do terapeuty.

 

Zadzwoń