Kręcz szyi – podstawowe informacje o problemie

 
 

 – jest schorzeniem określającym objaw nieprawidłowego ustawienia głowy i szyi względem klatki piersiowej o różnym podłożu powstawania.

 

Najczęstszą przyczyną powstawania tego typu problemów jest ograniczenie ruchomości w obrębie stawów górnego odcinka szyjnego kręgosłupa.

 Pierwszym rodzajem kręczu szyi o którym wspomniano wcześniej jest kręcz o podłożu stawowo-mięśniowym, do przyczyn jego powstawania zaliczamy:


– ułożenie asymetrycznie w łonie matki 


– drobny uraz okołoporodowy w skutek przechodzenia dziecka przez kanał rodny


– przyjmowanie krańcowych pozycji ustawienia głowy podczas opuszczania dróg rodnych kobiety. Drugą z kolei przyczyną powstawania tego typu problemów są problemy kostno -pochodne: 


– zmiany kostne w obrębie kręgów szyjnych, 


-bloki kostne segmentów szyjnego odcinka kręgosłupa


-dodatkowe żebro szyjne


-zmiany w przebiegu chorób deformujących czaszkę oraz kręgosłup szyjny. Trzecią z grup przyczyn stanowią – problemy neurogenne:

 

-jest to kręcz szyi powstały w skutek obciążeń neuralnych lub na skutek uszkodzenia układu nerwowego.


Wszystkie przyczyny i objawy schorzenia są przedmiotem zainteresowania fizjoterapeuty / terapeuty manualnego / rehabilitanta . Rehabilitacja / fizjoterapia / terapia manualna dzieci powinna być wdrożona jak najszybciej (na wczesnych etapach rozwoju), aby nie doszło do utrwalenia zaistniałych zmian. Im wcześniej niemowlę / dziecko zostanie wdrożone do procesu leczenia, tym szybciej zostaną uzyskane pozytywne rezultaty, a co za tym idzie dojdzie do umożliwienia  dziecku normalnego i prawidłowego rozwoju psycho-ruchowego. 

Dysplazja stawu biodrowego – podstawowe zagadnienia

 

– jest schorzeniem dotyczącym stawu biodrowego i określa sytuację w której powierz chnie stawowe (panewka stawu – w szczególności i głowa kości udowej) są nieprawidłowo wykształcone, bądź zdeformowane. 
 
Do przyczyn powstawania tego typu problemów możemy zaliczyć:

 

– zaburzenia genetyczne

 

-mała ilość wód płodowych

 

-wysoka masa urodzeniowa dziecka powyżej 4000 g (brak dostatecznej ilości miejsca dla kończyn dolnych w macicy)

 

– obniżone napięcie mięśniowe u dziecka w łonie matki

 

-wyraźnie podniesione napięcie w łonie matki.

 

 

 

Fizjoterapia / Rehabilitacja / Terapia Manualna 

– ma za zadanie poprzez zastosowanie odpowiednich technik terapeutycznych umożliwić dziecku normalny rozwój lub rozwój zbliżony do stanu normalnego. Zależy to oczywiście od stopnia deformacji powierzchni stawowych oraz etiologii (przyczyny powstawania) tych zmian. 

 

 

Do technik terapeutycznych, które są wykorzystywane przez fizjoterapeutę dziecięcego, będą należeć:

 

 

-techniki mobilizacyjne ( poprawa ruchomości stawowej w obrębie miednicy, stawów biodrowych, kręgosłupa lędźwiowego)

 

-techniki stabilizacyjne ( poprawa aktywności mięśni sterujących stawem biodrowym). 

 

 

Są to główne techniki, których zadaniem jest ukierunkowanie prawidłowej pozycji stawu a co za tym idzie, dalszy jego prawidłowy rozwój.

 

 Zagadnienia obejmujące całościowe odziaływanie w fizjoterapii / terapii manualnej / rehabilitacji mające pośredni i bezpośredni wpływ na problematykę kręczu szyi i dysplazji stawu biodrowego występujące u niemowląt / dzieci, a także dzieci urodzonych przedwcześnie.

Proces badania fizjoterapeutycznego / manualno-terapeutycznego w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT

 

 

Proces ten wyróżnia następujące etapy badania i terapii:

2.1 Anamneza (Wywiad) – fizjoterapeuta / rehabilitant / terapeuta manualny uzyskuje kluczowe informacje od rodziców lub dziecka

 

– jest to pierwszy i zarazem kluczowy punkt badania/fizjoterapii pozwalający uzyskać szczegółowe informacje na temat schorzenia/problemu pacjenta/osoby poddawanej badaniu. 

Rehabilitacja niemowląt katowice jako całościowy proces terapeutyczny ze względu na informacje otrzymywane od rodziców dziecka lub dziecka jeśli jest dobry kontakt podczas wywiadu  klasyfikuje strukturę lub struktury ciała, które stanowią źródło problemu ruchowego / dolegliwości bólowych. Informacje i odpowiedzi, które są pozyskiwane, dotyczą aktualnego stanu zdrowia, historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej. 

Właściwie i szczegółowe przeprowadzenie wywiadu pozwala na sprecyzowanie źródła problemu, a także pozwala na wprowadzenie technik fizjoterapeutycznych na pierwszym spotkaniu, a co za tym idzie umożliwia uzyskanie korzystnych oraz pozytywnych efektów leczniczych, które niezwykle często są natychmiast zauważalne przez pacjenta / rodzica / dziecko. 

2.2 Obserwacja ciała pacjenta – fizjoterapeuta dziecięcy ocenia układ ciała badanej osoby w pozycji stojącej, siedzącej oraz leżącej

 

– jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu w gabinecie.

Analizie medycznej podlegają:

-płaszczyzna czołowa (analiza z przodu i tyłu ciała pacjenta)

-płaszczyzna strzałkowa (analiza z boku ciała)

-płaszczyzna poprzeczna (analiza odejść od osi pionowej ciała – ocena rotacji)

Fizjoterapeuta / rehabilitant / terapeuta manualny analizuje ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie, a także co jest niezwykle istotne ułożenie ich w przestrzeni. Ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała u pacjenta.

Informacje uzyskiwane na tym konkretnym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania.

 

2.3. Badanie ruchów aktywnych – fizjoterapeuta bardzo szczegółowo analizuje i ocenia spontaniczny oraz celowy ruch u osoby poddawanej badaniu:

 

– badanie obejmuje obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy

– ocenie podlega również jakościowa ocena, a więc także wszystkiego rodzaju odejścia od fizjologicznego/prawidłowego zakresu ruchu. 

Fizjoterapeuta oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje informacje potrzebne na dalszym etapie badania manualnego.

2.4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych – fizjoterapeuta / rehabilitant / terapeuta manualny – czyi to co czujemy na końcu ruchu w stawie 

– na tym etapie badania manualno-terapeutycznego fizjoterapeuta / rehabilitant/ fizjoterapeuta dziecięcy katowice / terapeuta manualny wykonuje ruchy za pacjenta (biernie – bez pomocy pacjenta) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. 

Ruchy te mają za zadanie wyodrębnić i sprawdzić – konkretny rodzaj ruchu oraz to czy on (ruch) występuje lub nie występuje w konkretnym miejscu. Ruchy te pozwalają na ocenę napięcia w końcowej fazie ruchu, a więc tak zwanego oporu końcowego. 

Do oporów ocenianych przez fizjoterapeutę dziecięcego / rehabilitanta w końcowej fazie ruchu możemy zaliczyć:

opór kostny – odczucie twardego oporu, brak możliwości wykonania jakiegokolwiek dalszego ruchu

opór torebkowo-więzadłowy  – odczucie mocno-elastycznego oporu, możliwy do wykonania niewielki ruch 1-3 mm -wynikający z pewnej elastyczności więzadłowo-torebkowej 

opór mięśniowy – odczucie miękkiego poddającego się oporu (miękkie odczucie mięśniowe)

 – opór odbijający – sprężynujący opór – ochronne napięcie mięśniowe , zablokowana łąkotka

opór pusty – brak możliwości wyczucia oporu z powodu ruchu 

Fizjoterapeuta dziecięcy poprzez dokładną i skrupulatną ocenę oporów analizuje pozyskane informacje, aby działania fizjoterapeutyczne / rehabilitacyjne okazały się jak najbardziej skuteczne.

2.5. Badanie ruchów translatorycznych / akcesorycznych – rehabilitacja dzieci na tym konkretnym etapie analizuje mikro – ruchy odbywające się wewnątrz poszczególnych stawów

 

-badanie tych ruchów jest bardzo szczegółową oceną wykorzystywaną w fizjoterapii / rehabilitacji / terapii manualnej. Ocenie i analizie w obrębie metod pracy, którą jest rehabilitacja dla dzieci katowice podlega ruch stawowy. Ruch ten dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Jsto to bardzo istotna korelacja.

 

Na tej podstawie terapeuta wyznacza kierunki mobilizacji stawu/stawów oraz inne metody terapeutyczne do których należą: 

-terapia przeciwbólowa, 

-terapia stymulująca, 

-terapia stabilizacyjna,

 

Ruch translatoryczny (przesuwny, posuwisty) jest szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych, gdyż pozwala ocenić pojawianie się oporów stawowych w szczególnym odniesieniu do występującego napięcia oraz bólu.

 

2.6, Badania struktur systemu nerwowego – fizjoterapia dzieci na tym etapie ocenia i analizuje mechanikę układu nerwowy dziecka / niemowlęcia lub dziecka urodzonego przedwcześnie

 

– ocenie podlega ośrodkowy i obwodowy system nerwowy. 

Badanie to jest przeprowadzane wyłącznie w przypadku, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne / neurogenne. 

Do  objawów tych należą:

-objawy pozytywne: ból palący, elektryzujący, strunowy, 

 -objawy negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.

 

Badanie to niezwykle często rozszerzone zostaje przez fizjoterapeutę / rehabilitanta o testy mechanosensytywne, których zadaniem jest wprowadzić struktury neurologiczne w napięcie mechaniczne i wywołać określone objawy, które aktualnie zgłaszane są przez pacjenta / rodzica dziecka. 

 

Fizjoterapia dzieci katowice jest zaangażowana na tym etapie badania w rozgraniczenie czy zgłaszane objawy mogą zostać usunięte podczas działań w gabinecie fizjoterapii / rehabilitacji, czy też wymagają dalszej konsultacji z innymi specjalistami. Do specjalistów tych może należeć: chirurg, endokrynolog, gastrolog, kardiolog i tym podobni specjaliści.

2.7 Badanie dodatkowe – fizjoterapia dla dzieci na tym podetapie działań w gabinecie rozszerza diagnostykę o badanie narządów oraz naczyń krwionośnych. 

 

Badanie wisceralne/naczyniowe jest wdrożone przez fizjoterapeutę / rehabilitanta, aby ocenić i zanalizować sprawność w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych oraz naczyń żylnych i tętniczych u dziecka poddawanego badaniu

Fizjoterapeuta wykonuje specjalistyczne tzw. naczyniowe testy funkcjonalne, których zadaniem jest ocena czy symptomy i objawy, które zgłasza pacjent / rodzic / dziecko wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie wynikają.

Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu tych struktur na zgłaszane prze z pacjenta objawy. 

Do objawów tych należą najczęściej:

– stały niezmienny ból ,,który nie łączy się bezpośrednio z pojawiającym się ruchem. Fizjoterapeuta dziecięcy wykonując palpacyjne (dotykowe) badanie poszczególnych części ciała i dokładnie określa czy zgłaszane objawy wiążą się z obciążaną (poddawaną terapii strukturą).

2.8. Wstępna terapia – czyli odpowiednie wdrożenie technik leczniczych z fizjoterapii / terapii manualnej / rehabilitacji / terapii neuro-rozwojowej 

 

Etap ten przedstawia działania w których fizjoterapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki lecznicze: 

-przeciwbólowe,

-odciążające, 

-stabilizujące, 

-mobilizujące oraz stymulujące,

Dla wywołania określonego i pozytywnego efektu, bądź efektów w strukturach poddawanych terapii. Techniki terapeutyczne dobierane są w większości na podstawie danych  i na bazie informacji uzyskanych  z badania  – pasywnego-translatorycznego.

2.9. Ocena rezultatów terapeutycznych – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant sprawdza w jaki sposób niemowlę / dziecko / pacjent  zareagował na zastosowane techniki lecznicze

 

Fizjoterapeuta w procesie którym jest fizjoterapia niemowląt katowice wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) test terapeutyczny / celowany mający dokładnie wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. 

Do zmian tych możemy zaliczyć zarówno zmiany pozytywne (głównie uzyskiwane podczas pracy), jak i w pojedynczych przypadkach zmiany negatywne, które również stanowią cenną informację w przywracaniu zdrowia u pacjenta. Do odpowiedzi leczniczych możemy zaliczyć:

– zmniejszenie/zwiększenie bólu, 

-poprawa/ograniczenie ruchu,

-poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów.

Wszystkie te informacje stanowią bazę do po dalszego planowania procesu fizjoterapeutycznego / leczniczego.

10. Opracowanie zadania domowego – fizjoterapia / rehabilitacja / terapia manualna na tym etapie włącza indywidualne zadanie terapeutyczne

 

Fizjoterapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane, często nowatorskie zadanie/ćwiczenie do samodzielnego wykonywania w domu, pracy lub innej możliwej i dogodnej dla pacjenta lokalizacji. Zadanie to ma na celu i służy utrzymaniu, a także przyśpieszeniu procesu fizjoterapeutycznego/leczniczego. 

Zadanie domowe celuje w przyczynę problemu z którym mierzymy się w procesie  postępowania terapeutycznego i jest niezwykle istotne do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. Od systematycznego wykonywania tego typu dobranego zadania zależy tempo oraz dynamika pojawiania się pozytywnych zmian.

11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii / terapii manualnej / rehabilitacji / terapii neuro-rozwojowej – czyli jak długo? jak często? i po co?

 

jest ostatnim etapem kompleksu działań w którym pacjent jest informowany o problemie / dysfunkcji, a także o stopniu zaawansowania zmian, które spowodowały wystąpienie konkretnych i najczęściej niepożądanych objawów o różnej postaci i nasileniu. 

Dodatkowo ustalany jest dalszy harmonogram spotkań oraz analizowana jest ich zasadność. Jeśli takowa jest wymagana.

 

W procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały wymienione w powyższym opisie na stronie. Ta sytuacja może wynikać z sytuacji, że aktualny stan pacjenta/ osoby poddawanej badaniu i terapii nie zawsze pozwala na wykonanie pełnego/całościowego badania i terapii / leczenia. Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też wyłącznie pojedynczych etapów należy do fizjoterapeuty / rehabilitanta.

Zadzwoń