Dziecko ryzyka okołoporodowego – podstawowe zagadnienia z zakresu usprawniania w fizjoterapii dzieci

 

– fizjoterapia u dzieci tak zwanego ryzyka okołoporodowego ( problemy występujące w okresie zaraz przed, w trakcie, bądź zaraz po porodzie odnosi się do wszystkich obciążeń mogących wystąpić u noworodka / niemowlęcia w okresie porodu i okresie przed i poporodowym. 

Ze względu na rodzaj czynnika, który zaistniej będziemy mieli do czynienia z problemami w sferze ruchowej oraz psychicznej u noworodka. Rozwój normatywny dziecka będzie więc zaburzony o różnym stopniu nasilenia. 

Główne czynniki wpływające na stan dziecka po urodzeniu – niezależne od procesu rehabilitacji

 

– czynniki wewnątrzmaciczne

– czynniki zewnętrzne – uraz

– czynniki okołoporodowe – komplikacje wynikające z samego porodu, zmiany anatomiczne miednicy u matki, zbyt duża masa urodzeniowa dziecka, znacznie przedłużający się poród, cesarskie cięcie

– choroby dziecka stwierdzone w okresie perinatalnym

– choroby matki

– czynniki środowiskowe

Rodzaje zmian z którymi fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant mierzy się w swojej pracy:

Problemy lekkie: 

– opóźnienie rozwoju ruchowego

– zaburzenia integracji sensomotorycznej 

– asymetria ciała

– wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego

– problemy z jedzeniem, wypróżnianiem, snem


Problemy ciężkie:

– mózgowe porażenie dziecięce

– padaczka

– uszkodzenia mózgu o różny stopniu zmian 

– zaburzenia wzroku

– zaburzenia słuchu

– zaburzenia rozwoju umysłowego

 

W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji występujących u dzieci ryzyka okołoporodowego proces badania fizjoterapeutycznego / manualno-terapeutycznego w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii – Marcin Jankowski opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT

Etapy rehabilitacji / fizjoterapii podzielone wg najwyższych i najnowszych standardów diagnostycznych w odniesieniu do pracy z dziećmi ryzyka okołoporodowego:

 

1. Wywiad (anamnez – wstępna rozmowa z terapeutą manualnym) – fizjoterapeuta rozmawia z rodzicami / dzieckiem ryzyka okołoporodowego oraz zbiera informacje potrzebne do badania

 

– jest to początkowy, a zarazem kluczowy etap badania / terapii pozwalający uzyskać szczegółowe informacje na temat schorzenia / dysfunkcji / problemu niemowlęcia / dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego poddawanego badaniu. 

To właśnie Fizjoterapeuta dziecięcy katowice poprzez informacje otrzymywane od pacjenta z w/w grupy lub rodziców ma za zadanie sklasyfikować strukturę mogącą stanowić źródło problemu / dolegliwości bólowych u dziecka. Informacje, które są otrzymywane od pacjentów, dotyczą aktualnego stanu zdrowia, historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psychologicznej i społeczno-socjalnej. 

Odpowiednio i dokładnie przeprowadzony wywiad / rozmowa (anamneza) pozwala na szybkie wprowadzenie odpowiednich i dopasowanych technik badania i terapii już na pierwszym spotkaniu z dzieckiem z grupy ryzyka, a co za tym idzie umożliwia uzyskanie pozytywnych i zauważalnych efektów terapeutycznych/ leczniczych. 

Grafika 1.10 pokazuje chłopca, który wykazywał cechy wzmożonego napięcia mięśniowego. Napięcie mięśniowe, które jest tutaj widoczne poprzez obserwację szerokiego otwarcia ust i zdziwioną minę może zaburzyć dalszy rozwój chłopca, którym jest Michał. Rodzice, których widzimy na fotografii 1.10 są osobami mającymi znaczny wpływ na to czy chłopiec zostanie objęty opieką przez specjalistę, którym jest fizjoterapeuta dziecięcy katowice, czy też do tej sytuacji nie dojdzie. Jeżeli chłopiec zostanie objęty tego typu opieką będziemy mogli powiedzieć, że jest on na dobrej drodze do rozwoju prawidłowego obniżonego napięcia mięśniowego. Proce terapii jest bardzo trudny, właśnie ze względu na ten proces będzie istniała konieczność wprowadzenia szerszego spojrzenia terapeutycznego. W tego typu działania zaangażuje się fizjoterapeuta niemowlęcy katowice. Jego zadaniem będzie ocenić czy chłopiec (Michał) kieruje żuchwę w stronę lewą czy też prawą. Kierowanie żuchwy do właściwej strony jest tutaj niezbędne do wytworzenia prawidłowej artykulacji dźwięku i mowy.

2 Obserwacja ciała / struktur anatomicznych u dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego / niemowlęcia – jest to specjalistyczna analiza postawy ciała przez fizjoterapeutę / rehabilitanta

– jest to drugi i kolejny z etapów całościowej oceny dziecka / niemowlęcia z grupy ryzyka, które bierze pasywny lub aktywny udział w badaniu.  

Analizie wizualnej podlega płaszczyzna czołowa (przednia i tylna ocena ciała), strzałkowa (obserwacja ciała dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego / niemowlęcia od boku) i poprzeczna ocena ciała (obserwacja od góry, bądź od dołu w leżeniu na plecach). 

Fizjoterapeuta / Terapeuta manualny analizuje niezwykle szczegółowo ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w przestrzeni. Ocenie podlega również możliwe do dostrzeżenia napięcie mięśniowe, powięziowe, napięcie skórne oraz kolorystyka całego ciała. 

Informacje i wiadomości uzyskiwane na tym etapie badania w placówce, którą możemy z powodzeniem określić jako – ośrodek rehabilitacji dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) pozwalają znacząco skrócić oraz ograniczyć dalszy proces badania manualnego u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego. Dzieje się tak, gdyż wstępnie terapeuta może (poprzez postawienie odpowiedniej hipotezy problemu) założyć, które elementy ciała mogą stanowić źródło / przyczynę problemu.

Grafika 1.11 odnosi się do chłopca o imieniu Grzegorz. Chłopiec ten jest uśmiechnięty i prezentuje swoją postawę ciała w całej okazałości. Ze względów klinicznych rodzice zgodzili się, aby został on poddany analizie fizjoterapeutycznej / rehabilitacyjnej. Analiza ta ma posłużyć do określenia czy chłopiec wykazuje cechy anatomiczne mogące świadczyć o podwyższonym napięciu mięśni szkieletowych, czy też nie. Takim aspektem zajmować się będą dwie osoby. Pierwsza, a więc - fizjoterapeuta dziecięcy katowice - będzie odpowiadać za sprawdzenie czy poszczególne punkty kostne znajdujące się w obrębie dłoni, przedramion, ramion , barków układają się w sposób prawidłowy. U Grzesia specjalista ten nie stwierdził, żadnych odchyleń od normy w postawie ciała. Można więc na tej podstawie wnioskować, że chłopiec ma normalne i prawidłowe napięcie mięśniowe. Drugą osobą, która przeprowadzi badanie u Grzesia będzie fizjoterapeuta niemowlęcy katowice - będzie skupiał się on u chłopca na dolnej połowie ciała: stopach, łydkach i piszczelach, udach, miednicy, a więc na dolnej połowie ciała. Ta dolna połowa ciała wykaże czy u chłopca występują odchylenia od normy w napięciu mięśniowym oraz czy jest on odpowiednio zabezpieczony posturalnie już od urodzenia czy też nie?

3. Badanie ruchów czynnych / aktywnych u dziecka – rehabilitant lub fizjoterapeuta dziecięcy obserwuje aktywność dziecka / niemowlęcia z grupy ryzyka podczas zabawy / ruchu 

– na tym trzecim etapie uwzględniamy obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia od fizjologicznego / prawidłowego ruchu u osoby z grupy ryzyka okołoporodowego. Fizjoterapia dzieci katowice (fizjoterapeuta) oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres ruchu) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje informacje potrzebne na dalszym etapie badania manualno-terapeutycznego.

Badanie to ma za zadanie wskazać czy dolegliwości / problemy u dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego mają podłoże w aktywności mięśniowej (aktywne ruchy). Oceniana jest aktywność mięśni szkieletowych pod kątem posturalnym jak i ruchowym . Układ ciała oraz ruch, który tworzy się na jego fundamencie są na tym etapie szczególnie brane pod uwagę.

 

1. Tekst alternatywny został opisany jako grafika 1.11. Grafika ta przedstawia chłopca ( Tobiasza), który jak widać jest aktywnym, a nawet nadaktywnym dzieckiem. Tobiasz pokazuje tutaj wyraźnie pewne cechy związane z nadmiernym napięciem mięśniowym oraz nadpobudliwością ruchową. Rodzice zgłosili się po pomoc do specjalisty, którego kluczowym zadaniem będzie ocenić czy dziecko znajduje się w normie rozwojowej czy też nie. "Fizjoterapeuta dziecięcy katowice" jest pierwszym ze specjalistów, który zaangażował się w proces usprawniania chłopca. W Poniedziałek podczas wieczornej sesji diagnostycznej chłopiec został poddany badaniu. Tobiasz został poproszono o stanięcie przodem, bokiem, tyłem. Dodatkowo terapeuta poprosił go o stanięcie na jednej nodze (prawej i później lewej) Informacje, które uzyskał stanowiły połowę procesu oceny. Drugą część diagnostyki poprowadził inny specjalista. Specjalistą tym okazał się być - " fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" - jego zadaniem było wykonanie odpowiednich ruchów diagnostycznych, aby ocenić czy rzeczywiście możemy mówić o problemie wzmożonego / podniesionego napięcia mięśniowego. Wyniki diagnostyczne zostały wykorzystane, aby pokazać rodzicom czy rzeczywiście mają czym się martwić i przejmować.

4. Badanie manualne ruchów pasywnych – fizjologicznych / ocenie podlegają odczucia na końcu ruchu w stawie – rehabilitant / fizjoterapeuta dzieci z grupy ryzyka / terapeuta manualny ocenia funkcjonowanie stawu / stawów podczas pasywnego ruchu  –

– na tym etapie badania manualno-terapeutycznego fizjoterapeuta wykonuje ruchy za pacjenta (biernie / pasywnie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa.

 

Ruchy te mają za zadanie wykazać / pokazać rodzaj ruchu w ciele, a także wykazać to czy ruch ten występuje u niemowlęcia z grupy ryzyka okołoporodowego lub też nie występuje. Pozwalają one także na ocenę napięcia w końcowej fazie ruchu tzw. oporu końcowego / krańcowego (opór kostny,  opór torebkowo-więzadłowy, opór mięśniowy, opór odbijający, opór pusty).

 

Opór kostny – opór mocno twardy / niepoddający się uciskowi – wyraźnie wyczuwalne ograniczenie ruchu przez struktury kostne (kość opiera się o kość)

Opór torebkowo-więzadłowy – opór mocno-elastyczny – opór występujący podczas badania torebki stawowej i więzadła – pozwala na wykrycie zmian w tych strukturach (mocny opór niewiele poddający się uciskowi)

Opór odbijający – opór, który wskazuje na zablokowania łąkotki, dysku – wyraźne odskakiwanie części ciała przy badaniu (sprężynujące odczucie)

Opór pusty – opór występujący przy badaniu stawu powiązany z występującym bólem – brak możliwości zbadania pozycji i oporu stawu ze względu na ból 

 

Wszystkie z badanych ruchów i oporów pozawalają specjalistom pracującym w miejscu, które określamy jako – poradnia rehabilitacyjna dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) na szczegółową analizę zachowania poszczególnych struktur anatomicznych występujących w stawie lub w jego sąsiedztwie. 

 

 

Badanie stawów biodrowych pozwala wykluczyć powstanie fysfunkcji, które musiałoby być włączone do działań nazywanych jako skolioza rehabilitacja, a także czasmi jako proces odziaływań terapeutycznych - skolioza fizjoterapia.

5. Badanie ruchów translatorycznych / akcesorycznych – fizjoterapeuta dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego / rehabilitant / terapeuta manualny ocenia małe niewielkie ruchy / przesunięcia wewnątrz stawu / stawów – 

– jest  to etap na którym oceniana jest szczegółowa ocena ruchu stawowego i dotyczy korelacji niewielkich przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Na tej właśnie podstawie terapeuta zajmujący się niemowlętami z grupy ryzyka wyznacza kierunki oddziaływania i pracy / mobilizacji stawu / stawów oraz inne metody terapeutyczne:

 

– terapia przeciwbólowa / analgetyczna – pobudzenie mechanoreceptorów hamujących ból w strukturze anatomicznej (odpowiednie ruchy niwelujące ból) 

– terapia stymulująca / pobudzająca – pobudzenie wrzecion mięśniowych z jednoczesnym prawidłowym wzrostem napięcia posturalnego 

– terapia stabilizacyjna  –  pobudzenie mięśni krótkich – stabilizujących pozycję stawu

 

 

Rehabilitacja dzieci katowice (rehabilitant) wyodrębnia w tym badaniu ruch translatoryczny (przesuwny)  – jest to ruch szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, pozwala on ocenić pojawianie się oporów stawowych w korelacji do napięcia oraz bólu. To właśnie na jego (ruchu) fundamencie wprowadzane są w/w techniki lecznicze.

 

Badanie powłok brzusznych z objęciem obszarem pracy napięcia mięśniowego, badanie prowadzone poprzez wykorzystanie zagadnień o następującym mianownistwie -terapia powięziowa i rehabilitacja dzieci katowice. Pojęcia te stanowią niezwykle istotną informację dla pacjentów uczestniczących w terapii.

6. Badania struktur neurologicznych / neuralnych – fizjoterapeuta dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego / terapeuta manualny / rehabilitant prowadzi specjalistyczne badanie systemu nerwowego (obwodowego i centralnego)

– ocenie podlega centralny (ośrodkowy) i obwodowy system nerwowy. Badanie jest przeprowadzane wyłącznie (tylko) w przypadku, gdy rodzice lub dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego – zgłasza objawy neurologiczne, do których możemy w prosty sposób zaliczyć:

– pozytywne objawy neurologiczne – ból palący, elektryzujący, strunowy (ciągnący), 

– objawy negatywne

                   – zaburzenie czucia skórno-powięziowego, 

                  – osłabienie aktywności mięśniowej (w obrębie mięśni wskaźnikowych), 

                  – zaburzenie czucia bólu (analgezja bólu)

 

Badanie to zostaje w wielu przypadkach rozszerzone u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego o testy mechanosensytywne (napięciowo-rozciągowe) mające na celu wprowadzić struktury neurologiczne w napięcie mechaniczne i wywołać określone objawy, które są przedmiotem badania niemowlęcia / dziecka w gabinecie rehabilitacji. Rehabilitacja dla dzieci katowice (rehabilitacja z uwzględnieniem neurologii) będzie więc tutaj stanowić cenne źródło informacji przy doborze właściwych technik terapeutycznych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego.

 

Grafika 1.12 , którą tutaj widzimy odnosi się do problematyki zwiększonego napięcia mięśniowego u chłopca, którym jest Adam. Patrząc na niego możemy dostrzec, że obręcz barkowa, a więc barki są ustawione w nadmiernie uniesionej pozycji . Tego typu problemy mogą zostać rozwiązane jeśli rodzice zgłoszą się do osoby, która prowadzi tego typu terapię. Jest nią - fizjoterapeuta dziecięcy katowice. To właśnie on wyda pierwszą wstępną diagnozę chłopca ( Adama). Kolejną z osób mającą znaczny wpływ na poprawę stanu dziecka jest - Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice. Jego zadaniem bedzie w tym konkretnym przypadku wprowadzenie technik manualnych, które sprawią, że całe kończyny górne ustawią się w niższej pozycji. Łopatki, k. ramienne, k. łokciowe i promieniowe oraz poszczególne kości w dłoni prawej i lewej opadną do dołu.

7. Badanie dodatkowe / uzupełniające – rehabilitacja niemowląt / fizjoterapia dla dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz dzieci urodzonych przedwcześnie ocenia naczynia krwionośne i narządy wewnętrzne

Badanie naczyniowe ( żył i tętnic) –  pokazuje sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych u dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego / niemowlęcia. Terapeuta manualny / fizjoterapeuta wykonuje odpowiednie i celowane testy funkcjonalne – naczyniowe, których zadaniem jest ocena czy objawy / symptomy / dolegliwości bólowe zgłaszane przez rodziców dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego, bądź też przez same dziecko mają powiązanie z systemem naczyniowym czy też nie (wykluczenie struktur z objawów)

Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu narządów wewnętrznych na objawy / dolegliwości bólowe zgłaszane przez rodziców dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego. Terapeuta manualny / rehabilitant w procesie jakim jest rehabilitacja niemowląt katowice wykonuje palpacyjne (dotykowe / uciskowe) badanie poszczególnych części ciała oraz określa czy zgłaszane objawy korelują z obciążaną (poddawaną terapii) strukturą.

 

Obraz 1.13 przedstawia Maksymiliana z dłońmi na jego klatce piersiowej. Maksymilian ma około 3 miesięcy, jest to więc niemowlę. Został umieszczony i pokazany czytelnikom na tej fotografii, aby zaprezentować zagadnienia wzmożonego napięcia mięśniowego, którym na co dzień zajmują się dwaj terapeuci. Pierwszy z nich - "fizjoterapeuta dziecięcy katowice" ocenia górną połowę ciała. Drugi z nich skupia się na dolnej połowie. Jest nim "fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" Każdy z tych specjalistów chce jak najszybciej wychwycić cechy wzmożonego napięcia mięśniowego oraz poinformować rodziców o celowości ćwiczeń terapeutycznych.

8. Wstępna terapia dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego / rozpoczęcie procesu leczenia – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant wprowadza odpowiednie i celowane działania manualne mające wywołać pozytywne efekty w ciele u pacjenta:

 

– jest etapem na którym fizjoterapeuta dziecięcy dla dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego wykorzystuje odpowiednie i indywidualnie dobrane techniki terapeutyczne: 

 

 

 

– przeciwbólowe – hamujące odczucie bólowe (redukujące / znoszące ból)

– odciążające – redukujące napięcie mięśniowe, ( redukujące sztywność  /ciągnięcie)

– stabilizujące – poprawiające napięcie mięśni wokół stawu, (wzmacniają funkcjonowanie stawu / stawów)

– mobilizujące – poprawiające ruchomość stawu / stawów (rozwijające ruchomość stawową)

 

 

To właśnie te techniki które został wymienione powyżej są konieczne, aby wywołać pozytywne (lecznicze) efekty w strukturach poddawanych terapii. Techniki terapeutyczne wykorzystywane w procesie jakim jest indywidualna fizjoterapia niemowląt katowice (oddziaływanie na najmłodszych pacjentów), dobierane są w większości na podstawie bazie / fundamencie badania pasywnego translatorycznego omówionego w podpunkcie 5 tego opracowania.

 

Chłopiec w wieku 4,5 miesięcy poddawany jest badaniu w placówce o nazwie Centrum Fizjoterapii Katowice. Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tego typu usług, gdyż to właśnie one pozwolą im na pełny powrót do zdrowia.

9. Ocena rezultatów / efektów terapeutycznych – rehabilitant / fizjoterapeuta dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego wykonuje testy manualne (re-testy / testy powtarzalne), które mają ocenić efekt leczenia  (technik terapeutycznych) podczas wizyty.

 

Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice (terapeuta dziecięcy) – wykorzystuje analogiczny identyczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) jeden / indywidualnie dobrany kluczowy test mający na celu wykazać zmiany zaistniałe po terapii w strukturze anatomicznej / strukturach w ciele dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego. 

 

Do zmian tych możemy zaliczyć: 

zmniejszenie/zwiększenie bólu, 

poprawa/ograniczenie ruchu, 

poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego. 

 

Wszystkie te informacje stanowią bazę / fundament do dalszego prowadzenia i planowania procesu terapeutycznego. 

 

Badanie które jest tutaj przedstawione pokazuje diagnostykę, która musi zostać rozszerzone o badanie manualne przy wykorzstaniu współpracy specjalisty, którym jest - ortopeda katowice. To właśnie on odpowiada za specjalistyczną pomoc i może okazać się niezbędny do zakończenia procesu leczenia.

10. Opracowanie indywidualnego (dopasowanego) zadania domowego / ćwiczenia – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant wprowadza autoterapię dla dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego / niemowlęcia (instrukcja dla rodziców)

 

Fizjoterapia dzieci katowice opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie / ćwiczenie / czynność ruchową do wykonywania w domu przez dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego lub przez rodziców niemowlęcia / dziecka. Zadanie to jest wykonywane,  aby utrzymać wszystkie efekty terapeutyczne uzyskane w gabinecie oraz przyśpieszyć proces terapeutyczny  /leczniczy. 

Zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę problemu pacjenta. Tego typu postępowanie terapeutyczne jest konieczne do trwałego / stałego / długofalowego  usunięcia dolegliwości bólowych / objawów z którymi rodzice dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego zgłosili się po pomoc. 

Od systematycznego wykonywania tego typu dobranego zadania zależy tempo pojawiających się zmian, a także ich trwałość (utrzymanie się efektów terapeutycznych). 

 

Grafika 1.14 odnosi się do zagadnień o których należy wspomnieć jak najwcześniej - zagadnieniami tymi są problemy wzmożonego napięcia mięśniowego występujące u dzieci i młodzieży w wieku niemowlęcym i wczesnoszkolnym. Na tym obrazie możemy dostrzec dziecko , które z uśmiecham jest oceniane przez specjalistę, którego na śląsku określa się jako - fizjoterapeuta dziecięcy katowice. Poprzez zabawę na piłce ocenia u Katarzyny napięcie mięśniowe i systemy stabilizacyjne kręgosłupa oraz miednicy. Dziewczyna pokazuje bardzo zaawansowane i doskonale działające mechanizmy posturalne. Są one u niej na bardzo wysokim poziomie. Każdy z mechanizmów powinien zostać dodatkowo oceniony przez drugiego specjalistę, aby upewnić się co do postawionej prognozy i wyciągniętych wniosków, Tym specjalistą jest - "fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" - to właśnie jego działania pozwolą na 100 procent potwierdzić czy u dziewczynki należy mówić o podniesionym napięciu mięśniowym czy też nie.

11. Planowanie i prognozowanie dalszych etapów fizjoterapii / rehabilitacji dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego / niemowląt – co dalej? jak długo? po co i dlaczego? podstawowe pytania na które fizjoterapeuta dziecięcy odpowiada rodzicom dziecka

– jest ostatnim etapem podczas którego pacjent (dziecko / rodzice dziecka) jest informowany o problemie / dysfunkcji oraz zaawansowaniu zmian z którymi mamy do czynienia w obrębie układu ruchu / układu mięśniowo-szkieletowego. To właśnie te zmiany spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnej postaci i nasileniu. Jednocześnie ustalany jest dalszy harmonogram spotkań z terapeutą – jest nim fizjoterapeuta dziecięcy katowice. Jeśli takowa jest wymagana u dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego.

 

1.15 Tekst alternatywny, któy został tutaj przedstawiony, został zaprezentowany, aby przedstawić wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z działalnością fizjoterapeutyczną w katowicach. Na tym konkretnym obrazku widzimy jak wraz z rodzicami dziecka podejmowana jest decyzja o wdrożenia dziecka do procesu rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapeuta dziecięcy omawia wraz z rodzicami zagadnienia, których bardzo ważną rolą jest uzyskanie pełnej poprawy w zakresie zdrowia dziecka w tym przypadku Emilki, która przebywa z rodzicami w gabinecie. Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice - jest drugim ze specjalistów, którzy będą brać udział w terapii. Jednak aktualnie nie widać go w gabinecie, gdyż wyszedł na przerwę, aby odpocząć od pracy. Wszystkie składowe i elementy zostaną przedstawione w poniższych polach.
Zadzwoń