Masaż tkanek głębokich / Masaż –

 

określa proces wpływający na wszystkie struktury anatomiczne poddawane działaniu sił wprowadzanych do organizmu pacjenta przez terapeutę/fizjoterapeutę/terapeutę manualnego. Działanie to prowadzone jest przy użyciu dłoni i przedramion terapeuty. Siły te mają spowodować określone pozytywne zmiany organizmu do których należą: regulacja napięcia mięśniowo-powięziowego, poprawa ukrwienia, wzmocnienie ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, poprawa czucia zewnętrznego i wewnętrznego (propriocepcji). Mają one również za zadanie przyśpieszyć proces regeneracji i powrotu do zdrowia pacjentów z różnorodnymi problemami z funkcjonowaniem układu ruchu.

Masaż Tkanek Głębokich i Masaż Leczniczy obejmujenastępujące obszary pracy:

W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji/problemów przedstawionych powyżej  proces badania fizjoterapeutycznego/manualno-terapeutycznego prowadzony w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT.

 
 
 

Do poszczególnych etapów i zagadnień zamieszczonych w nagłówkach możemy zaliczyć:

 

1. Anamneza (Wywiad) – Masaż Katowice

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu  pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Właśnie dlatego dziedzina Fizjoterapii jaką jest Masaż Katowice, poprzez informacje otrzymywane od pacjenta, klasyfikuje strukturę mogącą stanowić źródło problemu/dolegliwości bólowych. W związku z tym, struktura ta może również często być źródłem innych objawów: np. skurcze i drżenia.

Informacje, które są pozyskiwane w procesie leczenia jakim jest Masaż Katowice dotyczą: aktualnego stanu zdrowia i kondycji ogólnoustrojowej pacjenta. Kluczowe są również informacje dotyczące  historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej.

Właśnie dlatego odpowiednio przeprowadzony wywiad w gabinecie, który podczas procesu jakim jest masaż leczniczy katowice pozwala na szybkie i skuteczne leczenie. Godnym uwagi jest również wprowadzenie technik terapeutycznych już na pierwszym spotkaniu, gdyż umożliwia to jak najszybsze uzyskanie pozytywnych efektów leczenia.

Wywiad stanowi zawsze integralną i często najważniejszą część procesu. Pozwala on na szybkie usystematyzowanie informacji pozyskiwanych od pacjenta, a co za tym idzie przyśpieszenie całego procesu terapii.


2. Obserwacja ciała pacjenta – Masaż Katowice

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Z tego powodu Masaż Katowice obejmuje analizą diagnostyczną: płaszczyznę czołową, strzałkową i poprzeczną ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). Niewątpliwie terapeuta manulany analizując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w ich ułożenie w przestrzeni jest w stanie uzyskać wiele cennych informacji terapeutycznych od pacjenta.

Masaż Katowice będzie z pewnością różnić się od standardowych ćwiczeń i zajęć ambulatoryjnych. Różnica ta będzie odznaczona poprzez jakość i nowatorskie techniki diagnozy i terapii. Dodatkowo w procesie jakim jest Masaż Leczniczy Katowice ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała pacjenta.  Bezsprzecznie informacje uzyskiwane na tym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania przedmiotowego. Jest to badanie cielesne prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice.


3. Badanie ruchów aktywnych – Masaż Katowice

obejmuje obserwację zakresów ruchu pacjenta wykonywanych podczas tego właśnie badania.  To właśnie te obserwowane ruchy wprowadzane są w: obrębie kończyn, tułowia oraz głowy.

Pierwszym etapem w procesie jakim jest Masaż Katowice analizuje się także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu.  W dalszej kolejności Fizjoterapeuta Katowice – jako specjalista ocenia ruch pod względem ilościowym, a więc to czy zakres danego ruchu: zgięcia, wyprostu, rotacji, przywiedzenia i odwiedzenia występuje w zakresie prawidłowym. Badaniem jakościowym z kolei jest badanie w którym oceniana jest płynność ruchu oraz występowanie drżeń mięśniowych, a także dźwięków stawowych.

Ja wynika z powyższego tekstu gabinet fizjoterapii katowice swoją pracę opiera zawsze na wysokiej jakości terapii i badania. To właśnie takie podejście pozwala na uzyskiwanie znacznych i szybkich efektów terapeutycznych. Na podstawie tego etapu badania masaże lecznicze Katowice mogą zostać
odpowiednio dopasowane do pacjenta, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.


4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych – Masaż Katowice

Masaż Leczniczy Katowice – na tym etapie badania manualno-terapeutycznego to właśnie terapeuta wykonuje ruchy za pacjenta, a więc ruchy  całkowicie bierne. Sytuacja ta możliwa jest poprzez wykorzystanie  aktywności mięśniowej fizjoterapeuty.

Fizjoterapeuta Katowice  prowadzi ruch za pacjenta w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. Dodatkowo należy zauważyć, że ruchy te mają za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu oraz wykazać: czy ruch ten występuje lub nie występuje. Pozwalają również  na ocenę tzw. oporu końcowego w końcowej fazie ruchu: opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający, pusty.

Reasumując, Masaż Katowice na tym etapie badania stanowi z pewnością proces pozwalający na uzyskanie informacji potrzebnych na kolejnych etapach, które to właśnie wdrażają techniki terapeutyczne. Warto zasięgnąć również opinii w odnośnie do zagadnienia – Masaż Katowice Opinie, gdyż pozwoli skupić się i skorzystać z najwyższej jakości terapii.


5. Badanie ruchów translatorycznych/akcesorycznych – Masaż Katowice

w procesie, którym jest Masaż Leczniczy Katowice stanowi szczegółową ocenę ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Jednoznacznie do przesunięć tych możemy zaliczyć: ślizg oraz toczenie. Oba z przedstawionych komponentów badania stanowią przedmiot procesu terapeutycznego jakim jest Masaż Katowice.


W związku z powyższym:

Ślizg jest to ruch odbywający się równolegle do drugiej powierzchni stawowej. W tym właśnie ruchu jeden określony punkt jednej powierzchni stawowej napotyka coraz to nowe punkty drugiej powierzchni stawowej. Na przykład, łatwo ten właśnie ruch wyobrazić sobie myśląc o ślizganiu się na lodzie. Przykładowo: stabilny but napotyka coraz to nowe punkty na lodowisku. Mówimy wówczas o ruchu translatorycznym, a więc ślizgu.

Z kolei drugim ruchem zachodzącym wewnątrz stawu, a który poddawany jest również ocenie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice – jest ruch toczenia. To właśnie ten ruch sprawia, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nowe punkty jednej powierzchni stawowej napotykają coraz to nowsze punkty drugiej powierzchni. Dokładnie w tej sytuacji możemy sobie wyobrazić toczącą się kulę śnieżną po trawie. Mówimy wówczas o ruchu toczenia.

Powyższe ruchy i ich analiza w procesie, którym jest masaż leczniczy kręgosłupa stanowi podstawę do  wyznaczenia kierunku mobilizacji stawu/stawów. Umożliwiają one również wykorzystanie innych metod fizjoterapeutycznych: terapia przeciwbólowa, terapia stymulująca, terapia stabilizacyjna.

Podsumowując powyższy tekst i analizując proces jakim jest Masaż Katowice prowadzi badanie głównie poprzez ruch, którym jest ruch translatoryczny. Fizjoterapeuta Katowice badając pacjenta programuje dobór  technik leczniczych. Ruch, który został omówiony powyżej pozwala więc na ocenę pojawiających się oporów stawowych w korelacji do napięcia mięśniowego występującego podczas badania oraz bólu. Oczywiście  jeśli takowy wystąpi u pacjenta podczas badania.

Na podstawie tego etapu badania masaże lecznicze Katowice mogą zostać odpowiednio dopasowane do pacjenta, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Również na podstawie tego etapu badania masaże lecznicze Katowice mogą zostać odpowiednio dopasowane do pacjenta, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.

6. Badania struktur neuralnych – Masaż Katowice

Masaż Leczniczy Katowice na tym etapie badania ocenia centralny i obwodowy system nerwowy. To właśnie to badanie jest przeprowadzane w sytuacji, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne. Z pewnością do analizowanych objawów w placówce, którą właśnie jest – gabinet rehabilitacji katowice należą:


1. pozytywne objawy neurologiczne powstające w układzie nerwowym:  tj. ból palący, elektryzujący, strunowy

2. objawy neurologiczne  negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.


Następnie badanie to bardzo często w procesie jakim jest Masaż Katowice  rozszerzone zostaje o testy mechanosensytywne. To właśnie to badanie ma na celu wprowadzić dane struktury neuralne pacjenta w napięcie mechaniczne, które może i ma wywołać określone objawy pacjenta.


Dla potrzeb dalszego badania i terapii szczególnie istotne będą objawy z którymi zgłosił się do placówki, którą jest rzeczywiście gabinet rehabilitacji katowice. Warto zasięgnąć również opinii w odnośnie do zagadnienia – Masaż Katowice Opinie, gdyż pozwoli skupić się i skorzystać z najwyższej jakości terapii.


W odniesieniu do powyższego procesu, badanie mechanosensytywne pozwala na wykluczenie, bądź potwierdzenie obciążenia wynikającego z mechanicznego drażnienia systemu nerwowego. Jednoznacznie więc, stanowi ono niezwykle cenną informację, będącą podstawą do terapii przy wykorzystaniu procesu jakim jest Masaż Leczniczy Kręgosłupa.


Z tego powodu badanie powinno być niejednokrotnie rozszerzone o konsultację z innymi specjalistami: neurologiem, neurochirurgiem. Szczególnie jest to istotne, gdy mamy do czynienia z wystąpieniem objawów negatywnych. W nawiązaniu do tej konsultacji decyzja powinna zostać sprawnie i bez zastanowienia podjęta w trakcie lub po badaniu, gdyż często pozwala znacząco zniwelować możliwe do wystąpienia skutki i komplikacje problemu.

Podsumowując: łatwo można się zorientować, że gabinet fizjoterapii katowice jest z pewnością miejscem, gdzie warto udać się na badanie specjalistyczne i uzyskać fachową pomoc.


7. Badanie dodatkowe – Masaż Katowice

Niewątpliwie ten etap badania, jakim jest – Masaż Katowice – jest  częścią procesu w którym badaniu poddawane są struktury wisceralne/naczyniowe. Jest to badanie pokazujące sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych. Następnie Fizjoterapeuta Katowice wykonuje testy, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.


To właśnie te testy są prowadzone w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice i polegają na wprowadzeniu dodatkowego napięcia w obrębie tętnic lub żył pacjenta. To właśnie fizjoterapeuta Katowice poprzez odpowiednie ustawienie kończyn/kończyny lub też całego ciała analizuje powyższe testy pod kątem zgłaszanego problemu. Następnie uzyskane informacje pozwalają określić czy te dodatkowe siły powodują pojawienie się objawów czy też nie.


Drugim z kolei badaniem jest badanie struktur wisceralnych i odnosi się do badania narządów i organów. To właśnie ono pozwala na ocenę wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy. Sprawdzane jest więc czy palpacyjne obciążenie tych struktur wywoła objawy, bądź też nie.


Z pewnością, fizjoterapeuta w procesie, którym jest Masaż Leczniczy Katowice musi wykluczyć czy zgłaszane objawy są przedmiotem działania rehabilitanta czy też nie. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność skonsultowania pacjenta z innymi specjalistami: kardiolog, gastrolog, nefrolog, internista itp. Warto zasięgnąć również opinii w odnośnie do zagadnienia – Masaż Katowice Opinie, gdyż pozwoli skupić się i skorzystać z najwyższej jakości terapii.


8. Wstępna terapia – Masaż Katowice

Z pewnością wstępna terapia w procesie jakim jest Masaż Leczniczy Katowice  stanowi kolejny istotny etap podczas którego terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne (lecznicze). Do tych technik możemy zaliczyć przede wszystkim:


1. zabiegi przeciwbólowe, a więc techniki podczas których fizjoterapeuta pobudzając odpowiednie mechanoreceptory hamuje ból w strukturze, która stanowi źródło problemu.

2. zabiegi odciążające – techniki mające na celu zmniejszyć obciążenie danej struktury, np. zmniejszenie obciążenia powięziowego wpływającego na mięśnie

3. zabiegi stabilizujące – poprawiające stabilność stawu i mające na celu zniwelować ból będący następstwem występującej niestabilności stawowej

4. zabiegi mobilizujące – uruchamiające staw do pracy w większym zakresie ruchu poprzez pobudzenie torebki stawowej i więzadeł w krańcowym zakresie ograniczenia

5. zabiegi stymulujące – mające na celu pobudzić określone komórki do pracy,


Reasumując, dobór technik dostosowuje zawsze terapeuta na podstawie przeprowadzonego badania w placówce, którą jest gabinet rehabilitacji katowice. Wszystkie techniki terapeutyczne w zdecydowanej większości dobierane są na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego, a więc badania korelacji omawianego ślizgu do toczenia.

9. Ocena rezultatów terapeutycznych – Masaż Katowice

jest kolejnym etapem całościowego cyklu badania w procesie jakim jest Masaż Leczniczy Katowice. Właśnie dzięki temu etapowi terapeuta manualny wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) pojedynczy test / testy mające na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian tych możemy zaliczyć:


1. zmniejszenie/zwiększenie bólu,

2. poprawa/ograniczenie ruchu,

3. poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów.


W dalszej kolejności wszystkie zebrane informacje, nawet jeśli są informacjami negatywnymi (przyniosły chwilowe pogorszenie objawów) stanowią bazę do po dalszego planowania procesu terapeutycznego.  Jest to proces prowadzony w placówce – gabinet fizjoterapii katowice.

Ten właśnie etap badania ma na celu zmodyfikować dobrane techniki terapeutyczne w taki sposób, aby poprawić stan pacjenta. W tym przypadku pacjenta obciążonego pod kątem układu ruchu. Warto zasięgnąć również opinii w odnośnie do zagadnienia – Masaż Katowice Opinie, gdyż pozwoli skupić się i skorzystać z najwyższej jakości terapii.


10. Opracowanie zadania domowego – Masaż Katowice

Masaż leczniczy na tym etapie procesu terapeutycznego poprzez wykorzystanie pracy fizjoterapeuty opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu.  To właśnie te zadania mają utrzymać i przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. Z pewnością to właśnie dlatego zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę powstania problemu,  który pacjent zgłasza.

Bezsprzecznie indywidualnie dobrane zadanie wykorzystywane jest zawsze do  podtrzymanie  i utrwalenia efektów uzyskiwanych w placówce – gabinet fizjoterapii katowice. Wykorzystywane jest również  do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. Z tego powodu zadanie  to powinno być wykonywane systematycznie, gdyż stanowi integralny element terapii i to właśnie on pozwala na znacznie szybsze uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.


11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii/terapii manualnej – Masaż Katowice

Masaż Leczniczy Kręgosłupa Katowice na tym etapie procesu informuje pacjenta i przedstawia mu zagadnienia o problemie/dysfunkcji.  To z pewnością jest finalny etap badania na którym poruszana jest również kwestia o zaawansowaniu zmian, które spowodowały wystąpienie u pacjenta  niepożądanych objawów neurologicznych o różnej postaci i nasileniu. Następnie w placówce, którą jest gabinet fizjoterapii katowice, ustalany jest wspólnie z pacjentem dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność i celowość. Oczywiście, jeśli takowa jest wymagana.


W uproszczeniu: Po pierwszej wizycie pacjent powinien zawsze posiadać informację: co się z nim dziej? dlaczego coś jest robione? jak to jest robione? czy i kiedy zostanie osiągnięcie? Klucz do efektywnej pracy to zrozumienie problemu, który został określony w procesie jakim jest Masaż Kręgosłupa Katowice. Następnie dzięki Fizjoterapii możliwe jest zmierzenie się z nim (problemem/bólem) poprzez odpowiednie działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Warto zasięgnąć również opinii w odnośnie do zagadnienia – Masaż Katowice Opinie, gdyż pozwoli skupić się i skorzystać z najwyższej jakości terapii.

Podsumowanie procesu jakim jest Masaż Katowice prowadzonego w placówce – Gabinet Fizjoterapii Katowice:

 
 

Podsumowując, w procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Właśnie z tego powodu badanie może i często zmienia się, w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta, który niejednokrotnie nie pozwala na wykonanie i przeprowadzenie pełnego/całościowego . Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów należy do terapeuty.


Dodatkowo na poparcie pozytywnych efektów terapeutycznych terapii, którą stanowi Masaż Katowice oraz Masaż Leczniczy Katowice wyodrębniono następujące badania empiryczne:

Zadzwoń