Mózgowe porażenie dziecięce – jest zespołem objawów występującym wskutek uszkodzenia mózgu we wczesnych fazach rozwoju dziecka.

 

Uszkodzenie to może powstać w następujących okresach:

ciąży (w brzuchu u mamy)

porodu – komplikacje okołoporodowe

po porodzie

 

Możliwe podłoże powstawania zmian:

– niedotlenienie mózgu we wczesnych fazach rozwoju

– niska masa urodzeniowa

– wcześniactwo

– genetyczne 

– infekcje na każdym etapie ciąży

– wiek matki – powyżej 40 roku życia

– komplikacja okołoporodowe

 

Uszkodzenia te nie postępują w czasie, a więc etiologia ( przyczyna powstania problemu zdrowotnego) nie będzie miała ponownie miejsca.

 

Do najczęstszych widocznych objawów zaliczamy: 

– zaburzenia ruchowe

– zaburzenia postawy ciała

– zaburzenia w rozkładzie napięcia mięśniowego o różnym charakterze – obniżone napięcie globalne, podniesione napięcie globalne, obniżone centralne i podniesione napięcie obwodowe

– spastyczność

– problemy z kontrolą głowy i tułowia

– trudności z koordynacją ruchów celowych

– zaburzenia równowagi

– problemy emocjonalne

– afazja ruchowa i czuciowa. 

– problemy z siadaniem

– problemy z raczkowanie

– problemy z jedzeniem 

– problemy z połykaniem

– zaburzenia zmysłów – wzroku, słuchu, mowy

– padaczka

 

Jeżeli któryś z objawów wymienionych powyżej występuje u twojego dziecka niezwłocznie należy skonsultować się ze specjalistami w celu poszerzenia diagnostyki.

 

Do specjalistów tych możemy zaliczyć:

 

– fizjoterapeuta dziecięcy katowice

– rehabilitant

– terapeuta manualny

– neurolog dziecięcy

– pediatra

 

 

Jak łatwo możemy zauważyć objawy w tym rodzaju niepełnosprawności mogą być wielce zróżnicowane i powinny być korygowane przez indywidualny, nowoczesny i celowany proces usprawniania ruchowego

 

Im wcześniej (zaraz po urodzeniu) zostanie on wprowadzony, tym dzieci dotknięte tym problemem będą miały większe szanse na funkcjonalny (dostosowany do możliwości), bądź też w niektórych przypadkach na zbliżony do normy rozwój i funkcjonowanie.

Postacie mózgowego porażenia dziecięcego: 

 

diplegia spastyczna – obejmuje kończyny dolne, w kończynach górnych nie można zaobserwować nieprawidłowości

tetraplegia (czterokończynowe mpdz.) – cztery kończyny są objęte zaburzeniem najczęściej o charakterze spastycznym lub globalnie obniżonego napięcia mięśniowego, dochodzi do zaburzonej funkcji w utrzymaniu głowy i szyi oraz funkcji podporowych całego ciała

hemiplegia (niedowład połowiczy) – obejmuje połowę ciała, a więc zmienioną funkcję wykazuje tożsama ręka lub noga po tej samej stronie (wyłącznie lewa lub wyłącznie prawa strona ciała)

dyskinetyczne porażenie – ruchy mimowolne (atetotyczne) są dominujące w tego typu porażeniu

 

 

Kolejny podział o którym możemy mówić będzie dzielił uszkodzenie ze względu na kończyny górne i dolne:

 

quadriplegia – 4 kończyny są objęte uszkodzeniem

hemiplegia – 2 kończyny po tej samej stronie ciała

monoplegia – 1 kończyna jest uszkodzona

paraplegia – wyłącznie kończyny dolne

triplegia – 3 kończyny są objęte procesem chorobowym

To co z czym mamy do czynienia w przypadku osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym to fakt, że możemy skupić się jedynie na objawach, które zostały wymienione powyżej w tekście. Nie mamy możliwości oddziaływania przyczynowego, gdyż zaistniałe uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne. 

 

Profesjonalna fizjoterapia / terapia manualna / rehabilitacja dzieci katowice będzie miała na celu odpowiednie kierowanie procesem usprawniania, aby w jak najmniejszym stopniu rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w codzienności odbiegało od normy. 

 

 

Do sposobów pracy z osobami dotkniętymi mpdz. będziemy zaliczać:

– normalizację napięcia mięśniowego

– poprawę ruchomości stawów poprzez mobilizacje stawów obwodowych i kręgosłupa

– niwelowanie bólu jeśli takowy występuje

– nauczanie podstawowych czynności funkcjonalnych: – siadanie, – stawanie, -poruszanie się, – jedzenie, – mówienie

W odniesieniu do mózgowego porażenia dziecięcego i fizjoterapii prowadzonej w pediatrii proces badania fizjoterapeutycznego / manualno-terapeutycznego w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT

 

6. Jakie etapy wyróżnia międzynarodowy protokuł badania IFOMPT?

 

6.1 Wywiad (podstawa badania, a więc wstępna rozmowa z rodzicami i dzieckiem) – terapeuta manualny rozmawia z rodzicami i dzieckiem zbierając niezbędne informacje na temat niemowlęcia /dziecka / podopiecznego 

– jest to zawsze pierwszy, a zarazem niezwykle istotny etap diagnostyki. Pozwala on uzyskać dokładną wiedzę na temat schorzenia / dysfunkcji / problemu osoby  poddawanej badaniu manualnemu. To nie kto inny jak Fizjoterapeuta dziecięcy katowice poprzez informacje otrzymywane od pacjenta ma za cel nadrzędny  sklasyfikować strukturę, która może stanowić źródło problemu / dolegliwości bólowych u dziecka lub niemowlęcia. 

Informacje i odpowiedzi, które utrzymuje terapeuta od pacjentów podczas wywiadu, dotyczą najczęściej aktualnego stanu zdrowia, historii schorzenia / dysfunkcji / choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psychologicznej i społeczno-socjalnej. Odpowiednio, a także niezwykle szczegółowo przeprowadzony wywiad / rozmowa (anamneza) pozwala na szybkie dostosowanie i wprowadzenie odpowiednich, a także dopasowanych technik badania i terapii już na pierwszym spotkaniu w gabinecie, a co za tym idzie umożliwia uzyskanie pozytywnych (poprawę objawów) i zauważalnych efektów terapeutycznych/ leczniczych na sesji. 

6.2 Obserwacja wzrokowo-wizualna ciała / struktur anatomicznych u dziecka / niemowlęcia – specjalistyczna analiza postawy ciała przez fizjoterapeutę ( oglądanie każdej płaszczyzny ciała)

– jest to drugi z kolei etap całościowej oceny dziecka / niemowlęcia z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dziecko to bierze pasywny, bądź też aktywny udział w badaniu manualnym.  Analizie i szczegółowej obserwacji podlega płaszczyzna czołowa (przednia i tylna strona ciała), strzałkowa (obserwacja ciała dziecka / niemowlęcia od boku)  i poprzeczna ocena ciała (obserwacja od góry, bądź też od dołu w leżeniu na plecach). 

Fizjoterapeuta dziecięcy / Terapeuta manualny analizuje w sposób precyzyjny  ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie ( kończyn względem tułowia, tułowia względem głowy, obręczy barkowej względem biodrowej) oraz w przestrzeni. Ocenie i obserwacji podlega również napięcie mięśniowe, napięcie powięziowe, napięcie skóry oraz kolorystyka całego ciała pacjenta. Informacje oraz wiedza uzyskiwana na tym etapie badania w placówce, którą możemy z powodzeniem określić jako – ośrodek rehabilitacji dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) pozwala znacząco skrócić oraz przyśpieszyć dalszy proces badania manualnego. Dzieje się tak, gdyż można od razu na wstępie (poprzez postawienie odpowiedniej hipotezy problemu) założyć, które elementy i struktury ciała mogą stanowić źródło / przyczynę problemu.

 

6.3. Przeprowadzenie badania ruchów czynnych / aktywnych – rehabilitant dziecięcy obserwuje aktywność celową i spontaniczną u dziecka / niemowlęcia podczas zabawy / ruchu wymuszonego.

Ten etap badania w przypadku osób z mózgowym porażeniem dziecięcym obejmuje obserwację zakresów ruchu stawowego w obrębie kończyn górnych i dolnych, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia i nieprawidłowości od fizjologicznego / prawidłowego ruchu. Fizjoterapia dzieci katowice (fizjoterapeuta dziecięcy) ocenia przy obserwacji rodziców ruch pod względem ilościowym (zakres ruchu który występuje) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje informacje potrzebne na dalszym etapie badania manualnego.

Badanie to ma za zadanie wykazać czy dolegliwości / problemy u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym mają podłoże w aktywności mięśniowej i ruchu, czy też nie. Oceniana jest aktywność mięśni szkieletowych (tonicznych i fazowych) pod kątem posturalnym jak i ruchowym . Układ ciała oraz ruch, który tworzy się na jego fundamencie są na tym etapie brane pod uwagę na pierwszym miejscu.

 

6.4. Badanie manualno-terapeutyczne ruchów pasywnych fizjologicznych. Ocenie podlegają opory końcowe – rehabilitant / fizjoterapeuta / terapeuta manualny ocenia funkcjonalność stawu / stawów podczas biernie wykonywanego ruchu (za pacjenta) –

– na tym etapie badania manualno-terapeutycznego fizjoterapeuta dziecięcy wykonuje ruchy za pacjenta (biernie / pasywnie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów w całym kręgosłupie.

Ruchy te mają na celu wykazać / pokazać rodzaj ruchu w ciele, a także wykazać to czy ruch ten występuje lub też nie. U osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym jest to niezwykle istotne. Mają one również ocenić napięcia w końcowej fazie ruchu tzw. oporu końcowego / krańcowego (opór kostny, opór torebkowo-więzadłowy, opór mięśniowy, opór odbijający lub pusty- związany z bólem).

 

Opór kostny – opór mocno twardy / niepoddający się uciskowi – wyraźnie wyczuwalne ograniczenie ruchu w strukturach kostnych

Opór torebkowo-więzadłowy – opór mocno-elastyczny – opór występujący podczas badania manualnego torebki stawowej i więzadła – pozwala na wykrycie zmian w tych strukturach

Opór odbijający – opór, który wskazuje na zablokowania łąkotki, struktury łącznotkankowej , dysku – wyraźne odskakiwanie części ciała przy badaniu 

Opór pusty – opór występujący przy badaniu stawu powiązany z występującym bólem – mamy do czynienia z brakiem możliwości zbadania pozycji i oporu stawu ze względu na ból 

 

Każdy z wymienionych badanych ruchów i oporów końcowych pozawala specjalistom pracującym w miejscu, które określamy jako – poradnia rehabilitacyjna dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) na szczegółową analizę zachowania poszczególnych struktur anatomicznych (stawów, mięśni, więzadeł, torebek stawowych, struktur neuralnych) występujących w stawie lub w jego sąsiedztwie. 

 

6.5 Badanie manualne ruchów translatorycznych / akcesorycznych – to właśnie fizjoterapeuta / rehabilitant / terapeuta manualny ocenia małe (mikro) niewielkie ruchy / przesunięcia wewnątrz stawu obwodowego i kręgosłupa podczas badania niemowląt oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

– jest  to kolejny etap ze szczegółową oceną ruchu wewnątrzstawowego i dotyczy korelacji (stosunku względem siebie) niewielkich przesunięć powierzchni stawowych.  Na tej właśnie podstawie terapeuta wyznacza kierunki oddziaływania leczniczego i pracy / mobilizacji stawu lub stawów, a także inne metody terapeutyczne:

 

– 1. terapia przeciwbólowa / analgetyczna – pobudzenie mechanoreceptorów hamujących ból w strukturze anatomicznej

– 2. terapia stymulująca / pobudzająca – pobudzenie wrzecion mięśniowych z jednoczesnym prawidłowym wzrostem napięcia posturalnego 

– 3. terapia stabilizacyjna  –  pobudzenie mięśni krótkich – stabilizujących pozycję stawu lub kilku stawów jednocześnie

 

Rehabilitacja dzieci katowice (rehabilitant) wyodrębnia w tym badaniu ruch translatoryczny (przesuwny – prostolinijny)  – jest to ruch szczególnie istotny w procesie doboru technik terapeutycznych. Ruch ten pozwala ocenić pojawianie się oporów stawowych w korelacji do napięcia oraz bólu. To właśnie na jego (ruchu) fundamencie (podstawie) wprowadzane są w/w techniki lecznicze.

 

6.6. Badania struktur układu nerwowego / neuralnych – fizjoterapeuta dziecięcy / terapeuta manualny / rehabilitant prowadzi specjalistyczne badanie systemu nerwowego u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (obwodowego i centralnego)

– ocenie manualnej podlega centralny (ośrodkowy) i obwodowy system nerwowy. Badanie jest przeprowadzane wyłącznie (tylko) w przypadku, gdy rodzice lub dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym / rodzice dziecka zgłasza (zgłaszają) objawy neurologiczne występujące u ich dziecka. Do objawów tych możemy w prosty sposób zaliczyć:

– pozytywne objawy neurologiczne – ból palący, elektryzujący, strunowy, napinający

– objawy negatywne

                   – zaburzenie czucia skórno-powięziowego, 

                  – osłabienie aktywności mięśniowej (w obrębie mięśni wskaźnikowych), 

                  – zaburzenie czucia bólu (analgezja bólu)

 

Badanie to u dziecka z mpdz zostaje w wielu przypadkach rozszerzone o testy mechanosensytywne (napięciowo-rozciągowe) mające na celu wprowadzić struktury neurologiczne w napięcie pasywno-mechaniczne i wywołać określone objawy, które są przedmiotem badania niemowlęcia / dziecka z mpdz w gabinecie. Rehabilitacja dla dzieci katowice (rehabilitacja z uwzględnieniem neurologii) będzie więc tutaj stanowić cenne źródło informacji przy doborze właściwych technik terapeutycznych u takich pacjentów.

 

6.7. Badanie dodatkowe / uzupełniające – rehabilitacja niemowląt / fizjoterapia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na tym etapie będzie oceniać naczynia krwionośne i narządy wewnętrzne

Badanie naczyniowe ( żył i tętnic) –  pokazuje sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych u dziecka z mpdz / niemowlęcia. Terapeuta manualny / fizjoterapeuta wykonuje odpowiednie i celowane testy funkcjonalne – naczyniowe, których zadaniem jest ocena czy objawy / symptomy / dolegliwości bólowe zgłaszane przez rodziców dziecka z mpdz, bądź też przez same dziecko mają powiązanie z systemem naczyniowym czy też nie (wykluczenie struktur z objawów)

Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu narządów wewnętrznych na objawy / dolegliwości bólowe zgłaszane przez pacjenta. Terapeuta manualny / rehabilitant w procesie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (rehabilitacja niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym również – katowice) wykonuje palpacyjne (dotykowe / uciskowe) badanie poszczególnych części ciała oraz określa czy zgłaszane objawy korelują z obciążaną (poddawaną terapii) strukturą.

 

6.8. Wstępna (początkowa) terapia / terapeuta rozpoczyna proces  leczenia – fizjoterapeuta dziecięcy dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / rehabilitant wprowadza odpowiednie i celowane działania manualno-terapeutyczne mające wywołać pozytywne (lecznicze) efekty w ciele

 

– jest etapem na którym fizjoterapeuta dziecięcy wykorzystuje odpowiednie i indywidualnie dobrane techniki terapeutyczne: 

 

 

– przeciwbólowe – hamujące odczucie bólowe (redukujące / znoszące ból)

– odciążające – redukujące napięcie mięśni, ( redukujące sztywność  /ciągnięcie)

– stabilizujące – poprawiające napięcie mięśni wokół stawu (kokontrakcja – współskurcz), (wzmacniają funkcjonowanie stawu / stawów)

– mobilizujące – poprawiające ruchomość (mobilność) stawu / stawów (rozwijające ruchomość stawową)

 

 

Te techniki które został wymienione powyżej są potrzebne, aby wywołać pozytywne (lecznicze) efekty u dzieci z mpdz w strukturach poddawanych terapii. Techniki terapeutyczne wykorzystywane w procesie jakim jest indywidualna fizjoterapia niemowląt z mpdz katowice (oddziaływanie na najmłodszych pacjentów), dobierane są w większości na podstawie bazie / kluczu badania pasywnego translatorycznego omówionego w podpunkcie 5 tego opracowania.

 

6.9. Na tym etapie dochodzi do oceny rezultatów / efektów terapeutycznych – rehabilitant dziecięcy / fizjoterapeuta dziecięcy wykonuje testy manualne (re-testy / testy powtarzalne), które mają ocenić efekt leczenia u pacjentów z mpdz  (technik terapeutycznych) podczas wizyty –

Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice (Fizjoterapeuta dziecięcy) wykorzystuje analogiczny – identyczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) jeden lub dwa indywidualnie dobrane kluczowe testy mający na celu wykazać zmiany zaistniałe po terapii w strukturze anatomicznej / strukturach poddawanych terapii u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.


Do zmian tych możemy zaliczyć: 

zmniejszenie/zwiększenie bólu, 

poprawa/ograniczenie ruchu, 

poprawa aktualnych objawów innych niż ból  /pogorszenie objawów. 

Wszystkie te informacje stanowią wiedzę / fundament do dalszego prowadzenia i planowania procesu terapeutycznego u dzieci z mpdz.

6.10. Opracowanie indywidualnego (dopasowanego) zadania domowego / ćwiczenia – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant wprowadza autoterapię dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym / niemowlęcia (instrukcja dla rodziców)

Fizjoterapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie / ćwiczenie / czynność ruchową do wykonywania w domu przez dziecko z mpdz lub rodziców niemowlęcia / dziecka, aby utrzymać wszystkie efekty terapeutyczne uzyskane w gabinecie podczas sesji terapeutycznej oraz przyśpieszyć proces terapeutyczny / leczniczy. 

Zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę problemu pacjenta. Jednak jak wyżej wskazano w przypadku dzieci z mpdz nie można usunąć uszkodzenia mózgu a jedynie przyczynowo pracować nad objawami. To właśnie tego typu postępowanie terapeutyczne jest konieczne do trwałego / stałego / długofalowego  usunięcia dolegliwości bólowych / objawów z którymi rodzice dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym zgłosili się po pomoc. Od systematycznego wykonywania tego typu indywidualnie dobranego zadania zależy tempo pojawiających się zmian, a także ich trwałość (utrzymanie się efektów terapeutycznych w czasie).  

 

6.11. Na tym etapie planowany jest i prognozowany dalszy ciąg działań w fizjoterapii / rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – co dalej? jak długo? po co i dlaczego? podstawowe pytania na które fizjoterapeuta odpowiada rodzicom dzieci z mpdz oraz opiekunom –

– jest ostatnim etapem podczas którego pacjent (dziecko z mpdz / rodzice dziecka) jest informowany o problemie/dysfunkcji oraz zaawansowaniu zmian z którymi mamy do czynienia w obrębie układu ruchu / układu mięśniowo-szkieletowego. To właśnie te zmiany spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnej postaci i nasileniu. Jednocześnie szczegółowo jest ustalany dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność. Jeśli takowa oczywiście jest wymagana.

 

Zagadnienia które zostały poruszone w tym opracowaniu / tekście to: 

– rehabilitacja dzieci

– fizjoterapia dzieci 

– terapia manualna niemowląt 

– fizjoterapia niemowląt 

– rehabilitacja niemowląt

– cały proces fizjoterapeutyczny 

– wzmożone napięcie mięśniowe u niemowląt i dzieci  

– współpraca z rodzicami podczas fizjoterapii niemowląt

 
 

W procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje i zachodzi możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Tak sytuacja może wynikać z faktu, że aktualny stan pacjenta (dziecka / niemowlęcia) nie pozwala na wykonanie pełnego/całościowego badania i terapii. Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów należy do fizjoterapeuty.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zadzwoń