Fizjoterapia, a ból kręgosłupa

 

– bardzo często odnosi się do problemów krążka międzykręgowego (tzw. dysku) oraz problemów stawów międzykręgowych. W tym przypadku mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy siły oddziałujące na krążek międzykręgowy/stawy międzykręgowe przekraczają jego/ich wytrzymałość. W tej sytuacji dochodzi do uszkodzenia dysku – dyskopatii o różnym podłożu, lub także sytuacji w której stawy zmieniają swoją funkcję powodując określone dolegliwości.

W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji w różnorodnych dyscyplinach ze świata medycyny i sportu proces badania fizjoterapeutycznego/manualno-terapeutycznego w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT

 
 
 

To właśnie proces, którym jest Leczenie bólu kręgosłupa Katowice, prowadzony jest w placówce – Gabinet Fizjoterapii Katowice, wyróżnia on następujące etapy badania i terapii:

 

1. Anamneza (Wywiad)

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu jakim jest dyskopatia katowice. Właśnie dlatego informacja ta uzyskiwana jest od pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Dodatkowo terapeuta  poprzez informację otrzymywane od pacjenta klasyfikuje strukturę anatomiczną, która stwarza problem. Jednoznacznie struktura ta może stanowić źródło problemu/dolegliwości bólowych, a więc problemu jakim jest dyskopatia katowice. Ze względu na w/w informacje, które są pozyskiwane podczas wywiadu i dotyczą aktualnego stanu, historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej, proces terapii może być prowadzony w sposób niezakłócony. Podsumowując wywiad, odpowiednio przeprowadzony wywiad pozwala na szybkie wprowadzenie technik terapeutycznych już na pierwszym spotkaniu. Dodatkowo umożliwia to uzyskanie pozytywnych efektów leczniczych. Do technik tych możemy zaliczyć: terapię manualną oraz masaż kręgosłupa katowice.

 

2. Obserwacja ciała pacjenta

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu jakim jest leczenie bólu kręgosłupa katowice.  Godnym uwagi jest fakt, że analizie podlega płaszczyzna czołowa, strzałkowa i poprzeczna ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). To właśnie specjalista jakim jest terapeuta manualny analizuje ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w przestrzeni. Dodatkowo ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała. Cały proces z pewnością może konkurować z zagadnieniem jakim jest poradnia leczenia bólu Katowice. Bez wątpienia informacje uzyskiwane na tym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania. Z pewnością w odniesieniu do powyższego tekstu dochodzi do trwałego usunięcia przyczyny powstawania problemu bólowego.

 

3. Badanie ruchów aktywnych

obejmuje obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu. Bezsprzecznie to właśnie terapeuta oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje informacje potrzebne na dalszym etapie badania manualnego. Jednoznacznie i bezsprzecznie jest to proces patofizjologiczny do którego należy dyskopatia katowice. Dodatkowo, terapeuta przy pomocy badania aktywnego wyodrębnia poszczególne ruchy aktywne. Stanowią one niejednokrotnie źródło problemu. Ruchy te następnie stanowią kierunek terapeutyczny, a więc kierunek leczenia.

 

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych

– na tym etapie badania manualno-terapeutycznego terapeuta wykonuje ruchy za pacjenta (biernie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. W związku z tym ruchy te mają za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu, czy on występuje lub nie występuje. Pozwalają one również na ocenę oporu w końcowej fazie ruchu tzw. oporu końcowego (kostny, torebkowo-więzdłowy, mięśniowy, odbijający, pusty). Właśnie dlatego Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii może konkurować z placówką, którą jest poradnia leczenia bólu katowice. Skupia się ono dodatkowo na przyczynie problemu, a nie wyłącznie na objawach pacjenta.

 

5. Badanie ruchów translatorycznych/akcesorycznych

jest szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. W związku z tym terapeuta w procesie, którym jest właśnie – leczenie bólu kręgosłupa katowice wyznacza kierunki mobilizacji stawu/stawów oraz inne metody terapeutyczne. Do metod tych zaliczamy: terapia przeciwbólowa, terapia stymulująca, terapia stabilizacyjna oraz masaż kręgosłupa katowice.

To właśnie z w/w tekstu wynika, że ruch translatoryczny jest szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych.  Dodatkowo pozwala ocenić on pojawianie się oporów stawowych w korelacji do napięcia oraz bólu. Jest to ważne i istotne w procesie całości terapii.

 

6. Badania struktur neuralnych

– ocenie podlega centralny i obwodowy system nerwowy, gdyż jest on istotny w korelacji do problemu jakim jest dyskopatia katowice. Z tego powodu badanie jest przeprowadzane w wypadku, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne. Wnioskując do objawów tych należą: objawy pozytywne powstające z układu nerwowego tj. ból palący, elektryzujący, strunowy, bądź też objawy negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu. Dodatkowo badanie to rozszerzone jest często o testy mechanosensytywne. Bardzo często mają one na celu wprowadzić struktury neuralne w napięcie mechaniczne i wywołać określone oraz aktualne objawy, które są przedmiotem badania fizjoterapeutycznego. Z pewnością ten rodzaj badania jest składową szerszego procesu leczenia. Niewątpliwie może on również stanowić konkurencję dla placówki, do której należy – poradnia leczenia bólu katowice.

 

7. Badanie dodatkowe

Leczenie bólu kręgosłupa Katowice opiera się również na badaniu  – wisceralnym i naczyniowym.  Jest to badanie warte szczegółowego wglądu, gdyż pokazuje sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych osoby poddawanej terapii. W związku z tym badaniem terapeuta wykonuje testy, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie. Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu tych struktur na zgłaszane prze z pacjenta objawy. To właśnie terapeuta wykonując palpacyjne badanie poszczególnych części ciała, określa czy zgłaszane objawy korelują z obciążaną (poddawaną terapii strukturą). Przy tej specyfice objawów to właśnie terapeuta może zaaplikować odpowiednią terapię: terapię manualną, bądź też właśnie masaż kręgosłupa Katowice.

 

8. Wstępna terapia

w przypadku dysfunkcji jaką jest dyskopatia katowice, odnosi się do pracy w której terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne: przeciwbólowe, odciążające, stabilizujące, mobilizujące oraz stymulujące. To właśnie one wykorzystywane są, aby wywołać pozytywne efekty w strukturach poddawanych terapii. Dodatkowo efekty te mogą konkurować z placówką, którą jest poradnia leczenia bólu katowice. Z pewnością sytuacja ta może mieć miejsce, gdyż w tym przypadku działania terapeutyczne odnoszą się bezpośrednio do przyczyny problemu, a nie wyłącznie objawów, a więc bólu. Techniki terapeutyczne dobierane są w większości na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego i stanowią bazę w procesie, którym jest leczenie bólu kręgosłupa katowice.

 

9. Ocena rezultatów terapeutycznych:

Terapeuta wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) test/testy mające na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian dotyczących procesu patofizjologicznego, którym jest dyskopatia katowice możemy zaliczyć: zmniejszenie/zwiększenie bólu, poprawa/ograniczenie ruchu, poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów. Dodatkowo wszystkie te informacje stanowią bazę do dalszego planowania procesu terapeutycznego. Procesem tym może być odpowiednio celowana terapia manualna, bądź też masaż kręgosłupa katowice jako właśnie element poszerzający działanie terapeutyczne.

 

10. Opracowanie zadania domowego

To właśnie na tym etapie działania terapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu. Dodatkowo jest ono celowane po to, aby utrzymać i przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. Zadanie to ze względu na swoją przyczynowość z pewnością odróżnia nasze Centrum w odniesieniu do placówki, którą jest poradnia leczenia bólu katowice. Dodatkowo, zadanie to celuje bezpośrednio w problem funkcjonalny pacjetna. Rzeczywiście w procesie postępowania terapeutycznego jest ono konieczne do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. To właśnie od systematycznego wykonywania tego typu dobranego zadania zależy tempo pojawiających się zmian i efektów terapii. Istotne również w procesie terapii problemu pacjenta, który stanowi dyskopatia katowice, jest kontynuacja terapii stacjonarnej przy wykorzystaniu: terapii manualnej lub działań polegających na wykorzystaniu terapii jaką jest: masaż kręgosłupa katowice. Tego typu połączenie zadania z terapią przynosi i uwzględnia bardzo dobre efekty terapeutyczne.

 

11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii/terapii manualnej

Podsumowując ten okres terapii jest ostatnim etapem w którym pacjent jest informowany o postępach w leczenie bólu kręgosłupa. Informacje odnoszą się do problemu/dysfunkcji oraz zaawansowania zmian, które spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnej postaci i nasileniu. Bezsprzecznie i jednocześnie ustalany jest dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność. Jeśli takowa jest wymagana. To właśnie poradnia leczenia bólu katowice – jest zagadnieniem, które zdecydowanie można przypisać do naszego Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii, gdyż celu w przyczynę powstawania problemu. Dodatkowo należy nadmienić, że jest ona kluczem do trwałego rozwiązania problemu i jednoczesnego usunięcia problemu bólowego pacjenta.

 

Podsumowanie procesu jakim jest Rehabilitacja Katowice prowadzonego przez specjalistę –  Fizjoterapeuta Katowice:

 

Konkludując w procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii: terapia manualna katowice, fizjoterapia celowana, masaż kręgosłupa katowice, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Dodatkowo ta sytuacja może wynikać z faktu, że aktualny stan pacjenta nie pozwala na wykonanie pełnego/całościowego badania i terapii, która opisywana jest jako leczenie bólu kręgosłupa Katowice. Co następuje decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów diagnostycznych, a także terapeutycznych należy do osoby prowadzącej terapię. Jest on zawsze nakierowany na usunięcie problemu. Problemem tym w tym przypadku jest najczęściej dyskopatia katowice, problemy stawów międzykręgowych, a także problematyka dotycząca zagadnienia, które często jest przedmiotem rozważań ośrodka – poradnia leczenia bólu katowice. Podsumowując terapia przy wykorzystaniu terapii jaką stanowi – masaż kręgosłupa katowice oraz celowana terapia manualna jest dobrym rozwiązaniem w walce z bólem.